Organisation

Daglige drift og administration

Den daglige drift og administration varetages af Hjortø Bådelaug, som består af en lille håndfuld fuldvoksne mænd, som har tabt deres hjerte til det lille fartøj. Ikke kun for at værne om en gammel båd, men også for at bevare et stykke dansk søfarts-kulturhistorie.

 

Vedtægter for foreningen til bevarelse af post- og passagerbåden "Hjortø" af Hjortø - Postbåden "Hjortøs" Venner -

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er "Postbåden "Hjortøs" Venner". Foreningen er stiftet den 15. marts 2005 og er hjemmehørende i Svendborg.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at bevare post- og passagerbåden "Hjortø" sejlende i det Sydfynske Øhav, som et stykke kulturhistorie, der kan vise eftertiden hvordan man byggede og brugte fartøjer til transport i øhavet.
Foreningens opgave er at gennemføre årets sejladser, deltage i fartøjets vedligeholdelse og at medvirke til at sikre midler til fartøjets vedligeholdelse og drift.

§ 3. Betingelser for medlemskab.

Alle med interesse for foreningens virke kan søge optagelse ved henvendelse til bestyrelsen. Foreningen optager både passive (støttemedlemmer og sponsorer) og aktive (bådelauget) medlemmer.

§ 4. Foreningsmyndighed.

På den årlige generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer en bestyrelse på 9 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Fire medlemmer er på valg i lige år og fem i ulige år, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden er kontaktperson til Svendborg & Omegns Museum og mødes mindst en gang årligt med museets ledelse for at fremlægge og fastlægge fremtidige vedligeholdelses- og aktivitetsplaner. Bestyrelsen har ansvaret for fartøjets daglige drift og budgetoverholdelse samt løbende vedligeholdelse i henhold til overdragelsesdokumentet og efter aftale med museet.

§ 5. Medlemmernes rettigheder og pligter.

Foreningens aktive medlemmer (bådelauget) forpligter sig til at deltage i den løbende vedligeholdelse af fartøjet samt at medvirke til at fartøjet bruges optimalt i forhold til målsætningen. Foreningsmedlemskabet giver mulighed for deltagelse i sejladser og fartøjets øvrige aktiviteter. Intet medlem kan gøres økonomisk ansvarlig ud over sit kontingent.

Et medlemskab forudsætter loyalitet over for foreningens målsætning. Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der ikke udviser loyalitet over for foreningens målsætning.

§ 6. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen annonceres med 14 dages varsel på Postbåden Hjortøs hjemmeside (www.postbådenhjortø.dk) og Svendborg Museums hjemmeside (www.svendborgmuseum.dk) eller pr. brev med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Drøftelse af foreningens hovedlinier i det kommende år.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Indkomne forslag.
7. Kontingentfastsættelse.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning i bestyrelsen eller såfremt et flertal af foreningens medlemmer ønsker dette. I begge tilfælde angives den ønskede dagsorden. Indkaldelsen skal foretages skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 7. Regnskab.

Foreningens regnskab varetages af den af bestyrelsen valgte kasserer.
Midler indsamlet af foreningen skal indsættes på en særskilt konto i foreningens navn. Kassereren udarbejder et regnskab, der revideres af foreningens revisor og forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.

§ 8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller to af bestyrelsens medlemmer i forening.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Opløselighed.

Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
En eventuel formue tilfalder Svendborg & Omegns Museum og skal anvendes til fartøjets fremtidige drift og vedligeholdelse.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Søfartsmuseet i Troense den 15. marts 2005 og ændret på den ordinære generalforsamling den 19. april 2007.
§ 6 ændret på den ordinære generalforsamling den 27. april 2011.
§ 4 ændret på den ordinære generalforsamling den 3. april 2014
§ 7 ændret på den ordinære generalforsamling den 9. april 2015

Poul Ellehammer
dirigent

Bestyrelsen (2019):

Kjeld Søberg (formand),
Kurt Kaysen (næstformand),
Hans - Jørgen Lindhardtsen (sekretær - Hjemmeside),
Poul - Ebbe Hansen (kasserer),
Torben Poulsen (motor),
John Jensen (Hjemmeside),
Henning Andersen (Motor - el),
Rainer Jaesche,
Poul Ellehammer.

 


 

 


Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Udarbejdet: 13. februar 2019

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?

Post- og passagerbåd Hjortø af Hjortø.
Kendingsbogstaver OU 9749 - Radiokaldesignal XPD 6003 - MMSI 219 007 322

1. Identifikation af rederen

Svendborg Museum (museumschef Esben Hedegaard), Grubbemøllevej 11, 5700 Svendborg
i samarbejde med bevaringsforeningen Postbåden Hjortøs Venner
(v/formanden, Kjeld Søberg, Vitus Beringsvej 8, Vindeby, 5700 Svendborg).

2. Sejladsaktiviteter

Post- og passagerbåden Hjortø bruges til sejlads i Det Sydfynske Øhav. Sejladsområdet er afgrænset af linjerne Lohals-Lundeborg, Marstal-Ristinge og Skjoldnæs-Helnæs.
Sejlperioden er mellem 1. april og 15. november.

Under sejlads skal der, ud over bådføreren, som minimum være et bådelaugsmedlem som besætning.
Bådførerne skal være medlemmer af Postbåden Hjortøs Bådelaug samt være prøvet og godkendt til sejlads med postbåden (se bådførerne på
www.postbådenhjortø.dk/bådførere).

Postbåden sejler udelukkende med medlemmer af bevaringsforeningen Postbåden Hjortøs Venner og medtager maksimalt 8 medlemmer. Medlemslisten forefindes ombord.

Al sejlads er betinget af gunstige vejrforhold.

3. Identifikation af risici

Under sejlads med medlemmer af bevaringsforeningen Postbåden Hjortøs Venner i post- og passagerbåden Hjortø er der følgende sikkerhedsmæssige risici:
Båden:

 1. Motorstop/motorproblemer

 2. Brand om bord

 3. Grundstødning

 4. Lækage i skrog

 5. Kollision

 6. Forlis

 7. Personer om bord:
  1. Overbordfald
  2. Tilskadekomst/pludselig sygdom

4. Tiltag til at imødegå risici

Båden:
1. Motorstop/motorproblemer.

Ved motorstop/motorproblemer under sejlads ankres op.
Kald evt. hjælp hos Dansk Søredningsselskab (DSRS), Rudkøbing, vagttlf. 2760 1104 eller øvrige bådelaugsmedlemmer

I nødstilfælde kaldes hjælp via kanal 16 (Lyngby Radio). 2. Brand om bord.

Om bord findes to ildslukkere. En CO2 slukker på 2 kg og en ABC pulverslukker på 6 kg. Besætningen er instrueret i brugen af disse slukkere.
Passagerer og besætning iføres redningsveste. Besætningen indleder brandbekæmpelse. Hvis det skønnes nødvendigt rekvireres hjælp via kanal 16 (Lyngby Radio).

2
3. Grundstødning.

Såfremt besætningen ikke ved egen hjælp kan få båden fri, tilkaldes assistance fra Dansk Søredningsselskab, vagttlf. 2760 1104, øvrige bådelaugsmedlemmer eller andre både.

4. Lækage i skrog.

Søg ind på lavt vand. Båden er udstyret med en elektrisk og en manuel lænsepumpe, som tages i anvendelse. Ved større lækager sættes båden på grund. Passagerer og besætning iføres redningsveste. Der tilkaldes assistance fra Dansk Søredningsselskab, vagttlf. 2760 1104 eller øvrige bådelaugsmedlemmer.

I nødstilfælde kaldes hjælp via kanal 16 (Lyngby Radio). 5. Kollision.

Ved kollision med andet fartøj eller flydende/fast genstand vurderes om der er fare for passagerer og besætning. Redningsveste og redningsflåder tages eventuelt i anvendelse. I nødstilfælde kaldes hjælp via kanal 16 (Lyngby Radio).

6. Forlis.

Alle iføres redningsveste, redningsflåder udløses og tages i brug. Føreren udsender nødsignal på VHF og sikrer oplysning om fartøjets position.

Personer om bord:
1. Overbordfald

Føreren aktiverer MOB på Garmin plotter.
Båden er udstyret med en redningskrans og 30 meter flydeline. Krans i redningsline kastes ud til den overbordfaldne, og der manøvres på en sådan måde, at den overbordfaldne kan få fat på line/krans. Evt. anmodes via VHF om hjælp fra andre skibe.
3
2. Tilskadekomst/pludselig sygdom.

Båden er udstyret med en førstehjælpskasse. Ved alvorlig tilskadekomst/sygdom rekvireres hjælp via mobiltelefon (112) eller VHF-DSC kanal 16 (Lyngby Radio). Søg nærmeste havn eller til situationen egnede anløbsbro.

Der kan tilkaldes assistance fra øvrige bådelaugsmedlemmer, hvoraf flere har egne både.

Opkald til kanal 16 (Lyngby Radio) kan ved strømsvigt eller andre fejl erstattes af telefonopkald til 112 med oplysning om, at der er tale om ulykke til søs.

Båden:

25 fods kravelbygget motorbåd af kuttertype, lærk på egespant. Bygget på Henning Henningsens Bådeværft i Rantzausminde i 1954. Båden er bygget til post- og passagertransport mellem Hjortø og Fyn. Midtskibs motor- og styrehus. En agterkahyt med plads til 6 8 personer.

Båden er udstyret med en 21 HK Hundested glødehovedmotor fra 1972.

Udstyr:
Båden er forsynet med:
1. To selvoppustelige redningsflåder, hver beregnet til 6 personer. Flåderne serviceres hvert fjerde år.
2. 12 selvoppustelige redningsveste, der kontrolleres hvert år. Et udvalg af faste børne redningsveste
relevante størrelser sikres inden afgang i depot på Færgegården ligger andre størrelser.
3. En redningskrans med 30 meter flydeline.
4. To ildslukkere, der kontrolleres hvert år.
5. Elektrisk horn.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
4
6. En redningslejder.
7. To ankre med kæde/tov.
8. Kortplotter.
9. VHF-DSC radio.
10. Kompas.
11. Søkort.
12. Kopi af ansvarsforsikringspolice. (Topdanmark, forsikringsnummer P 7312 320 171. Alle, der med lovlig adkomst benytter båden, er ansvarsforsikret.)
14. Liste over bådelaugsmedlemmer til brug for tilkald.
15. To antichock-tæpper

Personer:

Der forventes at personer om bord er af almindelig sund fornuft og at de efterkommer bådførerens/besætningens anvisninger.
Se også punkt 6.

6. Besætningen og dens kompetencer

Der er som minimum altid to besætningsmedlemmer om bord, hvoraf den ene er ansvarlig bådfører.
Alle besætningsmedlemmer skal være i besiddelse af praktisk erfaring med opstart og sejlads med glødehovedmotor, kende søvejsreglerne og sikkerhedsforhold i forbindelse med sejlads med medlemmer af bevaringsforeningen.

7. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Under sejlads skal redningsflåder og redningsveste være klar til brug.

8. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Båden er tilsluttet Dansk Søredningsselskab. Vagttelefon 2760 1104.
Bådfører skal være i besiddelse af en opladet mobiltelefon eller sikre sig at en anden i båden er det.

Besætningen er instrueret i brug af VHF-DSC, så de på kanal 16 (Lyngby Radio) kan
kalde hjælp.

9. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Før sejlads udfyldes tavle på bådens faste plads med oplysning om dato og tidspunkt for afgang samt antal personer om bord.

10. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Før sejlads er det bådførerens ansvar at informere de ombordværende om de sikkerhedsmæssige forhold ombord, herunder brug af redningsveste, flåder m.m.

11. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå:

I forbindelse med utilsigtede hændelser er det bådførerens ansvar at videregive oplysninger om forløb og erfaringer til øvrige bådførere.

EE19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere