Organisation - Generalforsamlinger

       Daglige drift og administration

Den daglige drift og administration varetages af Hjortø Bådelaug, som består af en gruppe fuldvoksne mænd, som har tabt deres hjerte til det lille fartøj. Ikke kun for at værne om en gammel båd, men også for at bevare et stykke dansk søfarts-kulturhistorie.

 

 CVR nr 42 80 64 63 

 

Vedtægter for foreningen til bevarelse af post- og passagerbåden "Hjortø" af Hjortø - Postbåden "Hjortøs" Venner -

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er "Postbåden "Hjortøs" Venner". Foreningen er stiftet den 15. marts 2005 og er hjemmehørende i Svendborg.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at bevare post- og passagerbåden "Hjortø" sejlende i det Sydfynske Øhav, som et stykke kulturhistorie, der kan vise eftertiden hvordan man byggede og brugte fartøjer til transport i øhavet.
Foreningens opgave er at gennemføre årets sejladser, deltage i fartøjets vedligeholdelse og at medvirke til at sikre midler til fartøjets vedligeholdelse og drift.

§ 3. Betingelser for medlemskab.

Alle med interesse for foreningens virke kan søge optagelse ved henvendelse til bestyrelsen. Foreningen optager både passive (støttemedlemmer og sponsorer) og aktive (bådelauget) medlemmer.

§ 4. Foreningsmyndighed.

På den årlige generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer en bestyrelse på 9 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Fire medlemmer er på valg i lige år og fem i ulige år, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden er kontaktperson til Svendborg & Omegns Museum og mødes mindst en gang årligt med museets ledelse for at fremlægge og fastlægge fremtidige vedligeholdelses- og aktivitetsplaner. Bestyrelsen har ansvaret for fartøjets daglige drift og budgetoverholdelse samt løbende vedligeholdelse i henhold til overdragelsesdokumentet og efter aftale med museet.

§ 5. Medlemmernes rettigheder og pligter.

Foreningens aktive medlemmer (bådelauget) forpligter sig til at deltage i den løbende vedligeholdelse af fartøjet samt at medvirke til at fartøjet bruges optimalt i forhold til målsætningen. Foreningsmedlemskabet giver mulighed for deltagelse i sejladser og fartøjets øvrige aktiviteter. Intet medlem kan gøres økonomisk ansvarlig ud over sit kontingent.

Et medlemskab forudsætter loyalitet over for foreningens målsætning. Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der ikke udviser loyalitet over for foreningens målsætning.

§ 6. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen annonceres med 14 dages varsel på Postbåden Hjortøs hjemmeside (www.postbådenhjortø.dk) og Svendborg Museums hjemmeside (www.svendborgmuseum.dk) eller pr. brev med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Drøftelse af foreningens hovedlinier i det kommende år.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Indkomne forslag.
7. Kontingentfastsættelse.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning i bestyrelsen eller såfremt et flertal af foreningens medlemmer ønsker dette. I begge tilfælde angives den ønskede dagsorden. Indkaldelsen skal foretages skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 7. Regnskab.

Foreningens regnskab varetages af den af bestyrelsen valgte kasserer.
Midler indsamlet af foreningen skal indsættes på en særskilt konto i foreningens navn. Kassereren udarbejder et regnskab, der revideres af foreningens revisor og forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.

§ 8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller to af bestyrelsens medlemmer i forening.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Opløselighed.

Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
En eventuel formue tilfalder Svendborg & Omegns Museum og skal anvendes til fartøjets fremtidige drift og vedligeholdelse.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Søfartsmuseet i Troense den 15. marts 2005 og ændret på den ordinære generalforsamling den 19. april 2007.
§ 6 ændret på den ordinære generalforsamling den 27. april 2011.
§ 4 ændret på den ordinære generalforsamling den 3. april 2014
§ 7 ændret på den ordinære generalforsamling den 9. april 2015


Bestyrelsen (2024):

Hans-Jørgen Lindhardtsen (formand)

Kurt Kaysen (næstformand)

Torben Tranberg Jensen (kasserer)

John Jensen (webmaster)

Torben Poulsen (motor)

Henning Andersen (motor - el)

Verner Knudsen

Bent Pedersen

Asger Hansen

Svend-Jørgen Frederiksen


   GENERALFORSAMLING 2024

Postbåden Hjortø’s venner, generalforsamling 17.april 2024, referat

1. Valg af Dirigent.
Formanden Hans-Jørgen Lindhardtsen bød velkommen til generalforsamlingen, og
foreslog at Jørgen Royal Petersen vælges som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Jørgen Royal Petersen overtog ledelsen af generalforsamlingen og oplyste, at referat vil blive udarbejdet af næstformand Kurt Kaysen, og at det vil blive lagt på postbådens hjemmeside.

Der var mødt 27 medlemmer.

Efter vedtægterne skal generalforsamling i ”Postbåden ”Hjortøs” Venner” afholdes i april måned og indkaldelse skal ske med 14 dages varsel på Postbåden Hjortø´s hjemmeside – hvilket er sket den 19. marts 2024.

Indkaldelse skal også på museets nyhedsmail, som på grund af ændring var lukket. Den kom i gang igen den 5.april med indkaldelsen på (2 dage for sent), men i mellemtiden var indkaldelsen i stedet lagt på museets FaceBook-side.


Indkaldelse kan ligeledes annonceres med brev med 14 dages varsel. Ved
generalforsamling 2023 blev det varslet at fremtidig kommunikation går via mail, på
opslagstavle ved bådplads, på hjemmeside eller ved egen kontakt til en bådfører.
Indkaldelsen er derfor varslet ved udsendelse af opkrævning af kontingent januar 2024, og sendt med mail til medlemmer med kendte mailadresser (samt omdelt til 5 medlemmer uden mail med bopæl i Svendborg,) Dette er sket den 19. marts 2024 så på trods af forsinkelsen på museets hjemmeside betragter jeg indkaldelses proceduren som overholdt. Der var ikke bemærkninger til dette.

Generalforsamlingen er derfor lovligt varslet, og den er beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden opsat i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning:
I 2023 har Hjortø sejlet 38 ture, med 109 passagerer og 90 besætningsmedlemmer.
Der er i alt sejlet 278 sømil.
Det er 4 ture færre end 2022, og vi er stadig lidt under sædvanligt antal ture før
Corona. Det må siges at være tilfredsstillende når vi tænker på den ”faste” vejrudsigt
for sommeren 2023 – blæst og regn eller blæst uden regn.
Turene går typisk rundt på Svendborgsund, Thurøsund eller Thurø Bund.
Men - Hvad ville Hjortø være uden postbåden og hvad ville postbåden være uden
Hjortø.

Vi foreslog derfor en målsætning sidste år.
Den gik på, at Hjortø skal sejle til Hjortø mindst et par gange pr år.
Vi var klare over at det er en længere tur, men vores bådelaugsmedlem Jørgen Royal
som kender båden og øen - fik opstillet en plan for turen, hvor der også var guidet tur
på øen, og vi ventede bare på at kalender og vejrudsigt ville spille sammen.

Det skete bare ikke, men vi prøver igen i år, og vi sender en mail til alle medlemmer
om turen eller turene når det forhåbentlig lykkes.

Øvrige sejlture med Hjortø foregår som i de seneste år.

I kan ringe til den bådfører, som har vagten på den ønskede dag og aftale nærmere
om en tur.

En anden mulighed er, hvis en bådfører mener at tid og vejr passer godt sammen til
en sejltur.

I givet fald sender vi en mail til alle medlemmer om muligheden for tilmelding efter ”først til mølle” metoden.

Og som på museet tolker vi antal deltagere i de i forskellige medlemsgrupper således:
1 personligt medlemskab giver adgang til sejlads for op til 2 personer
1 husstands medlemskab for op til 4 personer
1 virksomheds medlemskab dækker for op til 6 – 8 personer efter aftale med bådfører.                                                                                                                                                          Der er som på de fleste lystbåde stadig tale om fritidssejlads på eget ansvar. Og der
kan være risiko for både lidt sod fra skorstenen eller lidt vand-sprøjt fra bølgerne.

I forbindelse med kontingentopkrævning for 2024 havde vi mailadresser på næsten
samtlige medlemmer og vi har kun omdelt 5 breve. Vi har dog udeladt brev kontakt til de udenbys medlemmer, som ikke har opgivet mail-adresse.
Det bevirkede, at vi nu har 139 medlemmer mod tidligere 154 medlemmer.                 De fordeler sig med 82 (90) – husstand –, 48 (53) personlige og 9 (11) virksomheder).
Det ligner status quo – der kommer formentlig det manglende antal på 15 i løbet af
sæsonen og bådelauget er tilfreds med at fastholde et pænt medlemstal

Motorlyden fra Hjortø er kendt på vandet – men mange hører også den samme
motorlyd fra den reserve-motor, som bådelauget har renoveret, og som ofte startes på
sin plads på Museet for lystsejlads, som jo desværre skal flytte til næste sommer.
Vi har derfor lagt tråde ude for at se, om vi kan få en erstatningsplads på
havneområdet, så vi fortsat kan anvende motoren til at gøre opmærksom på
Postbåden Hjortø. I hører nærmere når eller hvis det lykkes.
Og vi tror, at motorlyden og den historiske båd trods manglen på komfort og hastighed stadig kan tiltrække medlemmer.
Og her skal vi måske være mere opmærksomme på de tilflyttere fra grænse-egnen til
Sverige, som vælger at flytte her til Danmarks centrum. Hvis I har sådanne i jeres
nabolag, eller i de cirkler I ellers bevæger jer i, skal jeg bede jer om at være ambassadører for Hjortø.
Der ligger et antal flyers på bordene, og jeg skal bede jer om at give videre til venner
og bekendte.
For nuværende er det vores opfattelse, at såvel bådelaug som ”Hjortø” er klar til en ny
sæson fra medio maj – og vi ser frem til at fortsætte vores lille fingeraftryk på historie
fortællingen om Søfartsbyen Svendborg
Og vi ser også frem til godt vejr og mange sejlture med medlemmer.

Dirigenten satte formandens beretning til debat.
Formandens beretning blev taget til efterretning uden debat eller spørgsmål.

3. Aflæggelse af regnskab.
Dirigenten gav ordet til kasserer Torben Tranberg, som gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.

4. Drøftelse af foreningens hovedlinier i det kommende år.                                                    Intet behandlet under punktet.

5. Dirigenten afviklede valg til bestyrelsen for perioden 2024-2026. 

På valg var Hans-Jørgen Lindhardtsen, Torben Tranberg Jensen, John Jensen,
Henning Andersen og Jørgen Royal Petersen (indtrådt fra suppleantpost) De
pågældende var villige til genvalg og blev valgt


Valg af to bestyrelsessuppleanter for 2024-2025. På valg var Asger Hansen og en
vakant post. Asger Hansen blev genvalgt og Svend Jørgen Frederiksen blev
nyvalgt.

Valg af revisor for 2024-2025. På valg var Erik Eriksen, som blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant for 2024-2025. På valg var Kjeld Søberg, som blev
genvalgt.

Foruden de under punkt 5 nævnte består foreningens bestyrelse af Kurt Kaysen,
Torben Poulsen, Verner Knudsen og Bent Pedersen.

6. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.
Det kan oplyses, at foreningen til næste års generalforsamling vil fremsætte forslag
til ændring af vedtægternes punkt om indkaldelse til generalforsamling og om
antallet af bestyrelsesmedlemmer. Det sidste på grund af, at diverse regler om
hvidvask og andre økonomiske forbrydelser også omfatter en forening som vores,
og der ligger derfor en urimeligt stor opgave vedrørende oplysninger om alle
bestyrelsesmedlemmer og de sammes godkendelse og dokumentation af de
afgivne oplysninger.

7. Kontingentfastsættelse for 2025.
Kassereren fremlagde forslag om kontingent således:
Personlig medlem 150 kr. (2 deltagere)
Husstandsmedlem 250 kr (4 deltagere)
Virksomhedsmedlem 1,000 kr
som blev vedtaget.

8. Eventuelt.
Intet at bemærke.
Generalforsamling påbegyndt kl 19,00 og afsluttet kl 19.40.


 

 
                                                                                         
 
   GENERALFORSAMLING 2023
                                                
Postbåden Hjortø’s venner, generalforsamling 26.april 2023, referat:
 
 1. Valg af dirigent.

Formanden Hans-Jørgen Lindhardtsen bød velkommen til generalforsamlingen, og

foreslog at Kjeld Søberg vælges som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Kjeld Søberg overtog ledelsen af generalforsamlingen og oplyste, at referat vil blive

udarbejdet af næstformand Kurt Kaysen, og at det vil blive lagt på postbådens

hjemmeside.

Der var mødt 33 medlemmer.

Efter vedtægterne skal generalforsamling i ”Postbåden ”Hjortøs” Venner” afholdes i april

måned og indkaldelse skal ske med 14 dages varsel på Postbåden Hjortø´s hjemmeside –

hvilket er sket den 29. marts 2023.

samt på museets nyhedsmail – hvilket er sket den 31. marts 2023.

Indkaldelse kan ligeledes annonceres med brev med 14 dages varsel.

Brev er omdelt eller sendt til medlemmer uden kendt mailadresse og med mail til øvrige.

Dette er sket den 29. marts 2023 så også denne indkaldelses procedure er overholdt.

Generalforsamlingen er derfor lovligt varslet, og den er beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden opsat i henhold til vedtægterne.

 1. Formandens beretning:

I 2022 har Hjortø sejlet 42 ture, med 158 passagerer 96 besætningsmedlemmer.

Der er i alt sejlet 237 sømil.

Det er fortsat en stigning siden Corona-årene, og vi er næsten på sædvanligt antal

ture. Turene går typisk rundt på Svendborgsund, Thurøsund eller Thurø Bund.

De længste ture i 2022 var to gange Thurø Rundt og 2 gange til Skarø.

I forbindelse med kontingentopkrævning for 2022 sendte vi brev eller mail til samtlige

medlemmer.

Det bevirkede, at vi ved udgangen af 2022 havde 154 medlemmer mod tidligere 140

medlemmer. De fordeler sig med 90 (79) husstande, 53 (50) personlige og 11 (11

virksomheder).

 Det er lykkedes for os at få mailadresser på næsten alle medlemmer, og de sidste ca

10 medlemmer uden oplyst mailadresse får så desværre dårligere orientering, da de

er henvist til at se information i skabet ved Hjortøs faste plads, eller selv opsøge

information ved en bådfører.

Bådelauget er tilfreds med at fastholde et pænt medlemstal.

Motorlyden fra Hjortø er kendt på vandet – men mange turister hører også den samme motorlyd fra den reserve-motor, som bådelauget har renoveret, og som ofte startes på sin plads på Lystfartøjsmuseet.

Men vi bør måske vende os mod de mange ny-tilflyttere til byen. Hvis I har sådanne i

jeres nabolag, eller i de cirkler I ellers bevæger jer i, skal jeg bede jer om at være

ambassadører for Hjortø

Der ligger et antal flyers på bordene, og jeg skal bede jer om at give videre til venner

og bekendte.

Vi var desværre ude for et mindre uheld sidste år. Under en sejltur med medlemmer

opstod en mindre skorstensbrand. Der skete ingen skade på personer og vi erstattede

noget ødelagt tøj., så jeg har en opfattelse af, at den sag er sluttet uden misstemning.

Men vi har en sikkerhedsinstruks for Hjortø. Det har gjort, at bådelauget har vurderet

hvordan lignende kan undgås, og samtidig har vi vurderet om de sejladsregler vi sejler

efter fortsat er tilstrækkelige.

Og – vi er nødt til at foretage en ændring. På et fritidsfartøj som Hjortø må man kun

sejle med medlemmer, og det har vi hidtil tolket på den måde, at de personer et

husstandsmedlem møder op med, er en del af en husstand.

Det har vi gjort, fordi vi ikke kan kontrollere sådanne oplysninger.

Men sådan en tolkning er for løs efter søfartslovgivningen. Man kan ikke bare sige, at

alle er medlemmer.

Derfor lægger vi os nu op af museets fortolkning af person og husstand.

Hvis denne beretning vedtages, vil vi med virkning fra 2023, fortolke

abonnementstyper, som man gør ved museet.

Et personligt medlemskab giver adgang for 2 personer

Et husstands medlemskab giver adgang for 4 personer

Samt specielt for Hjortø – et virksomheds medlemskab som giver adgang til at aftale

tur for maksimalt 8 personer – de fleste bådførere anbefaler dog maksimum 6.

Kontingentet for 2023 blev vedtaget ved sidste års generalforsamling – og da gav et

hustandsmedlemskab adgang for mere end 4.

Men ingen skal føle sig snydt – hvis man henvender sig på vores mailadresse,

 vil disse medlemmer få et ekstra husstands-medlemskab for 4 personer for 2023, mod afgivelse af navn og evt. mailadresse, og man har således en overgangsordning, indtil det kontingent vi vedtager under pkt. 7 på dagsordenen er gældende fra næste års opkrævning. I august sidste år blev afholdt en festlig markering af Træskibsbroens fødselsdag.

Vi har en opfattelse af at modelbygger Anders Olsens Hjortø model var et

trækplaster.Travaljelauget gentager festlighederne den 12. august 2023 kl. 10..00 –

15.00 – og vi har besluttet at deltage, og har aftalt med modelbygger Anders Olsen, at

også mini Hjortø deltager igen.

For nuværende er det opfattelsen, at såvel bådelaug som ”Hjortø” er klar til en ny

sæson fra medio maj – og vi ser frem til at fortsætte vores lille fingeraftryk på historie

fortællingen om Søfartsbyen Svendborg eller Sømandsbyen Svendborg – hvad der nu

end bliver overskriften.

Vi ser også frem til at sejle medlemsture.

Formandens beretning blev applauderet og taget til efterretning.

 

 1. Aflæggelse af regnskab.

Dirigenten gav ordet til kasserer Torben Tranberg, som fremlagde regnskabet og

konkluderede at foreningens økonomi er god. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 1. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

Formanden oplyste, at det kræver en stabil eller stigende medlemskreds at drive Hjortø. Derfor skal vi gøre HJORTØ attraktiv for medlemmerne. Bådelauget har besluttet, at sejlads modellen fortsætter ad to spor – og vi hører meget gerne jeresmeninger om dette.

I husker måske, at vi sidste år iværksatte en model med to typer sejladser.                   Der var henholdsvis ture af 2-3 timers varighed på en dag valgt og udbudt af bådfører og de gammel kendte ture arrangeret af medlemmer. Jeg ved også, at vi ikke var gode til at bruge den nye model med udbudte ture – men vi tror stadig på modellen, og vi tror at bådelauget i år sikrer sig et godt vurderingsgrundlag for systemet.                     Jeg vil tillade mig under dette punkt på dagsordenen at foreslå, at vi drøfter, om vi skal sætte en yderligere målsætning op for sejladsen. Den kunne gå på, at Hjortø, f.eks mindst et par gange pr år, skal sejle til Hjortø.                                                                    Hvad ville Hjortø være uden postbåden og hvad ville postbåden være uden Hjortø.   Det er ikke alle bådførere, der fortsat ønsker så lang en tur, men lad os se om vi kan finde en løsning – for eksempel ved at sejle Hjortø til Lehnskov / Rantzausminde en dag, og så starte en tur derfra og dertil næste dag. Det kunne være med Jørgen Royal (som I skal høre lidt senere, som dagens bådfører eller bedstemand og guide på øen. Det er løse tanker endnu – men skal vi prøve om vi kan få kød på ? - og hvis nogen har kendskab til en god korttidsplads de nævnte steder, hører vi meget gerne om det.

 

 1. Dirigenten afviklede valg til bestyrelsen for perioden 2023-2025.

På valg var Kurt Kaysen, Torben Poulsen, Rainer Jaesche, Verner Knudsen og

Bent Pedersen. De pågældende var villige til genvalg og blev valgt.

.

Valg af to bestyrelsessuppleanter for 2023-2024. På valg var Asger Hansen og Kurt

Jensen. Asger Hansen blev genvalgt og nyvalgt blev Jørgen Royal Petersen.

Valg af revisor for 2023-2024. På valg var Erik Eriksen, som blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant for 2023-2024. På valg var Kjeld Søberg, som blev

genvalgt.

Foruden de under punkt 5 nævnte består foreningens bestyrelse af Hans-Jørgen

Lindhardtsen, Torben Tranberg Jensen, John Jensen og Henning Andersen.

 1.  Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

 

 1. Kontingentfastsættelse for 2024.

Kassereren fremlagde forslag om kontingent således:

Personlig medlem 150 kr. (2 deltagere)

Husstandsmedlem 250 kr (4 deltagere)

Virksomhedsmedlem 1,000 kr

Vedtaget med stort flertal.

 

 1. Eventuelt.

Der var en forespørgsel om medlemmers mulighed for at købe trøjer med

foreningens logo. Formanden var egentlig positiv, men ser et problem i at skulle

ligge ind med et lager af forskellige størrelser.

 

Formanden sagde, at som man kan se, bliver bådelauget yngre og yngre – vi er nu

kun 77 år i gennemsnit, men vi har en konstant opgave med at finde nye

interesserede i bådelaugets opgaver .Af forskellige årsager er der også nogle i

bådelauget, der ikke er aktive bådførere mere, men vi vil alligevel gerne fastholde

deres kompetencer.

Indtil videre lader vi derfor pladsen i lokalerne i Færgegården være afgørende for

bådelaugets størrelse - og det giver os for tiden 1 ledig plads – men man kan også

altid komme på en interesseliste.

 

Generalforsamlingen påbegyndt kl. 1900 og afsluttet kl. 1945

Således refereret

 Kurt Kaysen, næstformand/referent

 ________________________________

 Hans-Jørgen Lindhardtsen, formand

 ________________________________________

 Kjeld Søberg, dirigent

 _______________________________________

 Torben Tranberg Jensen, kasserer 
 
 
 

Postbåden Hjortø’s venner, generalforsamling 5. april 2022, referat

 

 

1. Valg af dirigent.

Formanden Hans-Jørgen Lindhardtsen bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog at foreningens æresmedlem Kjeld Søberg vælges som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Kjeld Søberg overtog ledelsen af generalforsamlingen og oplyste, at referat vil blive udarbejdet af næstformand Kurt Kaysen, og at det vil blive lagt på postbådens hjemmeside.

Der var mødt 31 medlemmer.

Efter vedtægterne skal generalforsamling i ”Postbåden ”Hjortøs” Venner” afholdes i april måned og indkaldelse skal ske med 14 dages varsel på Postbåden Hjortø´s hjemmeside – hvilket er sket den 1. marts 2022.

samt på museets hjemmeside – hvilket er sket den 28. februar 2022.

Indkaldelse kan ligeledes annonceres med brev med 14 dages varsel.

Brev er omdelt eller sendt til medlemmer uden kendt mailadresse og med mail til øvrige. Dette er sket i uge 9, så også denne indkaldelses procedure er overholdt.

Generalforsamlingen er derfor lovligt varslet, og den er beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden opsat i henhold til vedtægterne.


2. Formanden sagde følgende i beretningen:

Efter hvert år i de seneste 10 år at have sejlet omkring 50 ture årligt med medlemmer af støtteforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner” var der i 2020 kun ca. halvt så mange ture. Dette blev heldigvis rettet lidt op i 2021, hvor der blev sejlet 34 ture med 116 passagerer, og det var ud fra et antal medlemmer, som var faldet til 142.
I forbindelse med dette års kontingentopkrævning sendte vi brev eller mail til samtlige, som havde været medlem i 2020 eller 2021. Vi trak en streg i fredags og slettede de, som ikke havde reageret ved at betale kontingent. De er selvfølgelig hjerteligt velkomne til at melde sig ind igen – men af hensyn til persondata lovgivningen er vi nødt til at slette dem.
Det bevirkede, at vi nu har 140 medlemmer, som fordeler sig med 79 husstande, 50 personlige og 11 virksomheder. Det er lykkedes for os at få mailadresser på 112 medlemmer, og de sidste 28 medlemmer får så desværre dårligere orientering, da de er henvist til at se information i skabet ved Hjortøs faste plads eller selv opsøge information på hjemmesiden.
Vi vil være opmærksomme på det, men information i et ophængskab kan aldrig blive så god som elektronisk kommunikation.
Efter generalforsamlingen sidder dirigenten klar med adresse lister, og alle er velkomne til at supplere og rette i egne oplysninger.
Corona taget i betragtning, er Bådelauget tilfreds med at fastholde medlemstal og deraf følgende sejlads med medlemmer.
Vi ved også, at mange både Svendborgensere og turister nyder den karakteristiske motorlyd fra ”Hjortø”, når vi sejler ud på sundet – enten med medlemmer eller for at øve os. Efter laugets opfattelse bidrager det også fint til at markedsføre Svendborg som søfartsby.
Vi er glade for, at vi på den måde kan bidrage til fortællingen om Det Sydfynske Øhavs maritime historie.
Den samme motorlyd kan høres fra den reserve-motor, som bådelauget har renoveret. Den har også givet sit bidrag til historiefortællingen om Ø-havet. Ved forskellige arrangementer på havnen har vi kunnet fremvise motoren, og endda starte den i perioder - selvom det ikke helt har været i pagt med tidens ”grønne” tanker.
Men historie er ikke bare fortid og gamle dage. Historie er sammen med nutid grundlaget for fremtiden - så vi fortsætter med vores del af fortællingen – det håber vi at nuværende og nye medlemmer vil bidrage til.
I den forbindelse kan jeg vende tilbage til vores medlemstal, som giver kontingentindtægter på ca. 41.000 kr. Det svarer til det gennemsnitlige årlige beløb til ordinær drift. Så hvis vi kan fastholde de fleste medlemmer og hvis vi i fællesskab kan finde nye interesserede, så kan den almindelige drift løbe rundt.
Ekstraordinære udgifter skal afholdes af støtteforeningens formue eller af tilskud fra fonde. Vi forventer en pæn formue på ca. 100.000 kr. ved årets søsætning – men gamle træskibe er dyre, hvis der opstår noget uforudset - så vi søger altid nye medlemmer.
Jeg skal derfor bede jer om at være ambassadører for Hjortø. Et antal flyers er fremlagt, og jeg skal bede jer om at give videre til venner og bekendte.
I den forbindelse kan jeg nævne, at hvis nogle ”unge” pensionister, eller endnu yngre, har tid og lyst til aktivt arbejde med vedligeholdelse og sejlads, hører lauget gerne om det – men det uddybes senere under pkt. 8 på dagsordenen.
For nuværende er det opfattelsen, at såvel bådelaug som ”Hjortø” er klar til en ny sæson fra medio maj – og vi ser frem til at fortsætte vores lille fingeraftryk på historie fortællingen.
Jeg nævnte markedsføring af Svendborg som Søfartsby – og det arbejde er også en del af historiefortællingen.
Det er et arbejde, som Kommunen med Museet som koordinator kører af stabelen i de kommende år – eller rettere, der er taget hul på det allerede - idet det udvidede samarbejde mellem Svendborg Museum og Danmarks Lystfartøjsmuseum er en del af det.
Arbejdet skal intensiveres de kommende år, og Hjortø har meldt sig klar til at deltage.
Der er allerede etableret en start på hjemmeside: Søfartsbyen Svendborg.
Det første møde har været afholdt for at finde interesserede bådelaug, foreninger mv. Hjortø er på plads og venter på startskuddet, som måske bliver nogle aktiviteter på vandet i forbindelse med Landsstævnet.
Det glæder mig i den forbindelse, at vi har overstået projektet med mailadresser, og vi skal prøve at holde jer orienteret om udviklingen.

Formandens beretning blev taget til efterretning med applaus.


3. Aflæggelse af regnskab.

Formanden oplyste at foreningens kasserer, Poul Ebbe Hansen, inden generalforsamlingen sidste år meddelte, at han ville stoppe i den funktion i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2021.

Bestyrelsen har ikke kunnet konstituere sig ud af den situation, og bestyrelsen har derfor godkendt, at formanden så sig om efter en person, som kunne og ville påtage sig opgaven som ekstern ulønnet regnskabsfører fra 1. januar 2022.

Det lykkedes at finde en egnet – Torben Tranberg Jensen – pensioneret statsautoriseret revisor og aktiv i sejlads og andre aktiviteter på og omkring havnen, og det blev aftalt, at Torben varetog opgaven fra 1. januar 2022.

Kasserer Poul Ebbe Hansen er desværre sygemeldt, så det er aftalt, at Torben også tager sig af at fremlægge regnskabet for 2021.

Torben Tranberg gennemgik derefter det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt.


4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

Formanden oplyste, at det kræver en stabil eller stigende medlemskreds at drive HJORTØ. Derfor skal vi gøre HJORTØ attraktiv for medlemmerne. Bådelauget har selv set på sejladsmønster og mener, det måske er tiden at gå væk fra de faste torsdagsture og i stedet lade vejrudsigten afgøre, hvornår turene løber af stablen. Det kan så udmeldes ugentligt ved mail – nu da vi har mail-adresserne.

Jeg vil også mene, at vi som udgangs punkt skal begrænse disse ture til ca. 6 medlemmer, da det måske ofte er mennesker, der ikke sædvanligvis omgås – og noget om afstand har vi jo lært i de seneste år. Og meget kan man sige om HJORTØ – men den er ikke stor.

Der kom forslag om tilmelding til bådføreren og derefter deltagelse efter ’først til mølle’-princippet

Formanden takkede for bemærkningerne og oplyste, at
bestyrelsen og bådelauget arbejder videre med en model og inddrager de fremsatte bemærkninger i overvejelserne.

5. Dirigenten afviklede valg til bestyrelsen for perioden 2022-2024.

På valg var Hans-Jørgen Lindhardtsen, John Jensen, Henning Andersen samt Poul Ebbe Hansen – sidstnævnte ønsker som nævnt ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans-Jørgen Lindhardtsen, John Jensen og Henning Andersen samt nyvalg af Torben Tranberg Jensen.

De pågældende blev valgt.

Valg af to bestyrelsessuppleanter for 2022-2023. På valg var Asger Hansen og Kurt Jensen. Begge blev genvalgt.
Valg af revisor for 2022-2023. På valg var Erik Eriksen, som blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant for 2022-2023. På valg var Kjeld Søberg, som blev genvalgt.

Foruden de under punkt 5 nævnte består foreningens bestyrelse af Kurt Kaysen (næstformand), Torben Poulsen, Rainer Jaesche, Verner Knudsen og Bent Pedersen.

6. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag.


7. Kontingentfastsættelse for 2023.

Kassereren fremlagde forslag om uændret kontingent, som blev vedtaget.

8. Eventuelt.

Formanden fremførte følgende:
Som alle ved, vil vi gerne gå over til elektronisk kommunikation med medlemmerne.

Vi mangler nu kun 27 mailadresser for, at det er lykkedes, og vi når det ikke fuldt ud, men vi er langt. Det er ikke alle de 27, som har mailadresser, men nogle har formentlig, så hvis der blandt dem er bekendte til jer, vil I så give et venligt skub.

Liste over manglende mailadresse og kendte mailadresser lå til gennemsyn ved dirigenten, og de fremmødte medlemmer blev bedt om at kontrollere egne forhold.

Formanden fortsatte:
Som alle ved, er vi ikke helt unge i bådelauget, og vi har derfor besluttet os for at prøve at finde et par nye bådelaugsmedlemmer. Af forskellige årsager er der også nogle i bådelauget, der ikke er aktive bådførere mere, men vi vil alligevel gerne fastholde deres kompetencer.

Indtil videre lader vi derfor pladsen i lokalerne i Færgegården være afgørende for bådelaugets størrelse - og det giver os for tiden 3 ledige pladser. Med håb om, at der er medlemmer, som ønsker at tage sådan en opgave på sig sender vi ”stillingsopslag” til medlemmerne i den nærmeste fremtid.

Generalforsamlingens deltagere fik vist det ”opslag”, som udsendes og evt. interesserede i opgaven blev bedt om at henvende sig til formand eller næstformand.

Generalforsamlingen påbegyndt kl. 1930 og afsluttet kl. 2025.

Således refereret


Kurt Kaysen _________________________________

Hans-Jørgen Lindhardtsen
formand _________________________________________

Kjeld Søberg
dirigent ________________________________________

Torben Tranberg Jensen
kasserer_________________________________________ 
 
 
 Generalforsamling 2021

 

Bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortø´s Venner” holdt ordinær generalforsamling, tirsdag den 10. august klokken 19.30 i Danmarks Museum for Lystsejlads, Frederiksø 2, hal J, Svendborg.
Forud for generalforsamlingen orienterede formanden for bådelauget om den Hundested glødehovedmotor, der er blevet totalrenoveret de sidste tre år. Motoren blev også demonstreret.

Derefter blev afholdt generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Poul Ellehammer blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og bad sekretær Hans-Jørgen Lindhardtsen tage referat af generalforsamlingen.
Der var mødt 23 medlemmer + en hund.

2. Formandens beretning.

Logbogen/sejladser
Der er intet ophidsende i læsningen af logbogen for sejlsæsonen 2020. Coronaen satte en stopper for de fleste medlemssejladser. De forholdsvis få ture, der blev gennemført, var korte og med få medlemmer om bord. Fortrinsvis til Thurø Bund, Troense og Valdemars Slot. Postbåden blev som altid forårsklargjort, sat i vandet og bådelaugets opgave bestod primært af tilsyn med båden.
Medlemstallet:
Der er fortsat omkring 150 kontingentindbetalinger, de fleste fra husstandsmedlemsskaber, så medlemstallet er fortsat et stykke over 200.


Økonomien:
Detaljerne overlades til kassereren, blot konstateres her, at vi har været fornuftige når det drejer sig om at skabe balance mellem indtægterne og udgifterne. Der er fortsat en reserve til større reparationer, som vi må forvente kommer inden længe.
Postbådens tilstand:
En del af klædningen på bagbords side er mørnet. Det betyder at værftet skal på banen enten til foråret eller året efter.

Anders Olsen:
For et år siden holdt vi en lille beskeden stabelafløbning/søsætning af en skalamodel af postbåden. Modelbyggeren hedder Anders Olsen og er fra Vordingborg. For fem år siden var han i Svendborg og så postbåden. Den ville han lave en model af og det gjorde han. Han brugte fire år på byggeriet. Han var god til at holde os orienterede om udviklingen i byggeriet. Vi fik rigtig mange billeder af processen og jævnlige beskrivelser. Stabelafløbningen endte med en lille seance i vores lokale, hvor Anders Olsen overrakte os et dokument, der giver os ret til at overtage modellen, såfremt der sker ham noget alvorligt. Efterfølgende er vi blevet begavet med en lille fotoserie af hele processen.
Reservemotoren:
Er omtalt ved indvielsen af denne.

Svendborg Museum, samarbejdsaftale:
Fra museumschefens side blev der i forsommeren udtrykt ønske om et formaliseret samarbejde om driften af postbåden, herunder et krav om medlemskab af museumsforeningen. Det resulterede i en samarbejdsaftale, der forpligter os til at deltage i to årlige møder medmuseet, hvor forventninger til eventuelle samarbejdende aktiviteter afstemmes.
Bådelauget:
16 mænd, hvor gennemsnitsalderen er 78 år (og to nye på vej med en alder, der trækker gennemsnitsalderen ned). Vi skylder bådelauget en stor tak for årets indsats. Et godt billede af indsatsen er at kigge regnskabsbilag igennem og se, hvad der købes at materialer og værktøj til brug for bådens vedligehold og ikke mindst til genopbygning af reservemotoren. Materialeregninger fra Ring-Andersen, P&S, Jens Schultz, HF Marine og flere vidner om en kæmpemæssig arbejdsindsats fra medlemmernes side.

Beretningen blev enstemmigt godkendt

3. Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Poul Ebbe Hansen udleverede kopi af regnskab, som han derefter gennemgik.
Han orienterede om, at der ultimo 2020 var en likvid formue på 74.411,94 kr. kr.
Poul Ebbe kommenterede enkelte andre indtægter og udgifter som fremgår af regnskabet, herunder at en ny hjemmeside har kostet 3.788 kr. og at en ny VHF-radio har kostet 1.700 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Drøftelse af foreningens hovedpunkter i det kommende år.
Formanden gav følgende oplæg:
Vi har en postbåd, der skal vedligeholdes og sejles.

Vi har en motor 2, der skal vedligeholdes og bruges.
Vi har et bådelaug på 18 medlemmer med en gennemsnitsalder på 77 år.
Mange har været med siden starten i 2005 og det er gået rigtigt godt.
Om det fortsætter ved ingen. Derfor mener jeg at det er rettidig omhu at tage bestik af den nærmeste fremtid og eventuelt justere kursen, så alle fortsat føler sig godt tilpas.
Om fem år er gennemsnitsalderen for det nuværende bådelaug steget til 82 år.

POSTBÅDEN
Har vi til den tid de nødvendige kræfter og hænder til at varetage opgaven med at vedligeholde og sejle postbåden?

Det er min klare overbevisning at vi, inden for en femårig periode, vil få brug for at supplere bådelauget, både til de praktiske og de sejladsmæssige opgaver.

MOTOR 2
Det samme skal vi spørge os om, når det drejer sig om motor 2.
I respekt for den indsats, motorfolkene har præsteret, er vi nødt til at have en plan for tilsyn, vedligeholdelse og ikke mindst synliggørelse og opstart af motoren. Har vi de nødvendige antal hænder til at klare denne opgave?
Da vi for et par år siden talte om at anskaffe en reservemotor var motivet et ønske om at have en mulighed for at udskifte hele eller dele af den motor, der ligger i postbåden. Den mulighed har vi nu, og mere til. Vi har fået et aktiv mere i form af en driftsklar motor, der kan bruges som en reklameplads til at ”sælge medlemskaber” til bevaringsforeningen. Alt andet lige så giver det bådelauget en opgave mere, som vi skal forholde os til. Her og nu er jeg ikke i tvivl om, at viljen til at løse denne opgave er til stede, men hvad med om fem år?

5. Valg til bestyrelsen for perioden 2021 - 2023.

Bestyrelsens ni medlemmer vælges normalt for en to-årig periode. I ulige år er fem på valg og i lige år er fire på valg. På grund af corona-epidemien suspenderede bestyrelsen valget i 2020 og besluttede, at alle blev genvalgt indtil næste ordinære generalforsamling. Derfor er hele bestyrelsen på valg ved denne generalforsamling. Fem bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode og fire bestyrelsesmedlemmer vælges for en et-årig periode. Fordelingen foretages ved lodtrækning. På valg er Hans-Jørgen Lindhardtsen, Poul Ebbe Hansen, Henning Andersen, Rainer Jaesche, Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer.

Poul Ellehammer og Kjeld Søberg modtager ikke genvalg.

Valgt:

Hans-Jørgen Lindhardtsen, Poul Ebbe Hansen, Henning Andersen, Rainer Jaesche, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen, Verner Knudsen og Bent Petersen.

Efter lodtrækning er følgende fem valgt for en 2-årig periode:

Torben Poulsen, Verner Knudsen, Bent Petersen, Kurt Kaisen, Rainer Jaesche.

Og for en 1-årig periode:

Hans-Jørgen Lindhardtsen, Henning Andersen, John Jensen og Poul Ebbe Hansen.

Valg af to bestyrelsessuppleanter for 2021-2022:

Asger Hansen og Kurt Jensen

 

Valg af revisor for 2021-2022:

Erik Eriksen

Valg af revisorsuppleant for 2021-2022:

Kjeld Søberg

 

Efter valghandlingerne bad næstformand Kurt Kaysen om ordet og udtalte følgende:

I bådelauget er vi kede af, at Kjeld vil afløses på formandsposten, men respekterer det efter mange års stor indsats.
Uden Kjeld havde vi nok slet ikke været her. Det var ham, som kaldte ind til møder omkring oprettelse af en bevaringsforening og et bådelaug til at passe skibet.
Foruden en masse energi har Kjeld også evnen til at sætte ord sammen, så han har altid lavet gode beretninger og anden omtale. Tænk blot på hans bog om Hjortø, ”den sejlede jo bare”. Og mange ansøgninger om støtte til foreningen.
Det er i høj grad Kjelds fortjeneste, at bådelauget har haft de forskellige mødesteder. Huler, loger, eller hvad vi nu vil kalde dem.
Og han har sørget for, at der har været et godt sammenhold, bl.a ved at arrangere flere-dages udflugter til mange spændende steder af maritim interesse.
Endelig har vi også i bådelauget nydt godt af hans kulinariske evner og vilje til at gå forrest med madlavning. Det håber vi i øvrigt, du vil fortsætte med.

 Som tak og påskønnelse for ca. 15 års ledelse af foreningen og bådelauget har bestyrelsen besluttet at udnævne Kjeld til æresmedlem. Et enkelt diplom skal bevidne udnævnelsen.

Kjeld Søberg fik overrakt diplom og takkede med følgende:
Det er 22 år siden (1999) jeg tog kontakt til postfører Jørgen Greve med et forslag om af sikre postbådens fortsatte forbliven i det sydfynske når han en gang ikke kunne mere. Postføreren var på dette tidspunkt 83 år og postbåden var taget ud af aktiv tjeneste i 1976. Mit forslag var ilde hørt. Jeg fornemmede helt klart at Greve følte sig udødelig. Samtalen blev kort og vi talte ikke sammen i de næste tre år.
I 2002 tog jeg igen forsigtigt kontakt til Greve, der nu var mere snakkesalig og samtalen endte med et tilsagn om, at jeg ville høre fra ham ”når tid var”.
I januar 2004 døde Greve og i maj blev jeg indkaldt til et møde med dødsboets advokat, hvor vi drøftede indholdet af en overdragelsesaftale, der blev underskrevet den 1. juni 2004.
I marts 2005 indkaldte jeg til en stiftende generalforsamling, hvor en bestyrelse blev valgt og vedtægter underskrevet.
I 16 år har I betroet mig formandsposten. Det vil jeg gerne sige tak for. Det har været en spændende opgave at være med til at leve op til vedtægterne om at sikre postbåden i original og sejlklar stand med hjemsted i Svendborg. Det har ikke mindst været en dejlig opgave at være en del af et meget engageret og aktivt bådelaug, hvor gode oplevelser, god mad og drikke altid har været i højsædet.
”Hvorfor så vælge bestyrelsesarbejdet fra” kan man med rette spørge. For fire år siden blev jeg sat i smertebehandling for artrose (slidgigt) i begge knæ (mange års vellevned med overvægt til følge). Ved denne lejlighed fravalgte jeg tjansen som bådfører/besætningsmedlem. I de sidste år er min hørelse blevet gradvis dårligere med det resultat, at min deltagelse i onsdagsmøderne af og til føles som en ensom affære, når mange samtaler ryger over bordene samtidig.
Jeg har gennem 16 år givet det jeg kunne, for at flest mulige følte glæde ved at være en del af postbåden Hjortø og det er jeg både stolt af og glad for. Jeg tror på værdien af fornyelse, nye måder at tænke, nye ideer til aktiviteter.
Derfor er det med god samvittighed jeg sætter mig ned på bagerste række i logen og slukker mine høreapparater når snakken når et lydniveau, der minder om maskinrummet på en Storebæltsfærge. Jeg tager gerne en opvask i ny og næ.

6. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

7. Kontingentfastsættelse for 2022.
Kontingent fastsættes uændret til 250 kr. for husstandsmedlemmer, 150 kr. for enkeltmedlemmer og 1.000 kr. for virksomhedsmedlemmer

8. Eventuelt.
Det blev spurgt hvordan man kan tiltrække nye medlemmer til bådelauget og hvilke kvalifikationer der er nødvendige – den ny bestyrelse vil overveje fremgangsmåde, men interesserede medlemmer af støtteforeningen er allerede nu velkomne til at henvende sig til Hans-Jørgen Lindhardtsen, tlf.: 52 14 88 54 mail: hjlpost@outlook.dk
Der blev stillet i udsigt, at man i størst muligt omfang vil overgå til elektronisk post til medlemmerne. (Læsere af dette bedes allerede nu indsende mail-adressse til hjlpost@outlook.dk)

Kjeld Søberg Poul Ellehammer Hans-Jørgen Lindhardtsen
Formand Dirigent Sekretær 
 

DIGITAL GENERALFORSAMLING 2019

 

 Formandens beretning om året 2019.

I marts 2020 indkaldte foreningens bestyrelse til ordinær generalforsamling den 16. april. I løbet af marts måned viste covid-19 sig at være en større udfordring og vi måtte aflyse generalforsamlingen.

I september indkaldte vi igen med en ny dato, nemlig den 1. oktober, denne gang i Marinestuen.

På baggrund af de seneste dages udvikling i smittetallet ser vi os nødsaget til igen AT AFLYSE generalforsamlingen og erstatte den med en digital udgave med begrænset dagsorden.

Regnskabet for året 2019 offentliggøres på postbådens hjemmeside. Valgproceduren har på de fleste generalforsamlinger vist støtte til genvalg. Det vover vi at gøre igen, så de nuværende bestyrelsesmedlemmer betragtes som genvalgt i en ny to-årig periode.

Der er ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

Kontingentet fortsætter uændret i 2021.

Beretning 2019:

Sejladsstatistikken tyder på dårligt vejr i sejlsæsonen 2019. En mærkbar nedgang i antallet af ture med foreningens medlemmer og en lige så mærkbar nedgang i antallet af medlemmer om bord. Heldigvis er medlemstallet fortsat nogenlunde stabilt.

Som det fremgår af regnskabet så endte året med et underskud på godt og vel 20.000 kroner. Foreningen er heldigvis økonomisk velpolstret, og da en af de to største udgiftsposter var renovering af den nyerhvervede motor, der må betragtes som en engangsudgift i den størrelsesorden, så er det et regnskab, som vi kan være bekendt.

Ud over vedligeholdelse og sejlads med postbåden så blev der brugt mange timer på renoveringen of den ”nye” motor.

Fra formandens side skal der lyde en tak til bådelauget for den store indsats i årets løb. Ligeledes en tak til foreningens medlemmer, dels for støtten til bevaringen af postbåden og dels fordi I stadigvæk sætter pris på en sejltur på Svendborg Sund.

Kjeld Søberg

 


 

 Generalforsamling 2019

Postbåden Hjortø´s Venner
Bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortø´s Venner” holdt ordinær generalforsamling, mandag den
15. april 2019 klokken 19.30 i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Poul Ellehammer blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og bad sekretær Hans-
Jørgen Lindhardtsen tage referat af generalforsamlingen.
Der var mødt 40 medlemmer.

2. Formandens beretning.
Formanden orienterede om, at arbejdet med den motor, som blev indkøbt sidste år
er fortsat. Motoren har nu fået plads på Lystfartøjsmusset, hvor bådelauget har
indrettet en lille værkstedsplads. Motoren har tidligere siddet i en fiskekutter, og har
samme størrelse og ydelse som den der sidder i Hjortø. Tanken er, at den
nyrenoverede motor skal fungere som erstatning, hvis Hjortø´s motor går i stykker.
Indtil dette måtte opstå er det tanken, at den indtil videre skal stå på
Lystfartøjsmuseet og ved forskellige arrangementer kan køres ud på havnen og
startes.
Motoren har gjort, at bådelauget ud over de sædvanlige møder og arbejdet med
klargøring og sejlads med Hjortø, også har arbejdet med renoveringen af motoren,
som nu står næsten færdig.
Arbejdet med klargøring 2018 forløb uden behov for specielle tiltag, dog måtte der
ske en udskiftning af redningsflåder, da de hidtidige blev kasseret ved den periodiske
kontrol. I efteråret bevilgede Trygfonden nye redningsveste til Hjortø til brug fra den
kommende sæson.
I sejlsæsonen fra 14. maj til 13. oktober blev sejlet 53 ture med 218 personer, og der
blev til det brugt 200 liter diesel og 100 motortimer.
Desværre oplevede vi en arbejdsskade i løbet af året. Et medlem af bådelauget
stødte med foden fra på en anden båd, som vi kom for tæt på ved en havnemanøvre,
og fik derved en skade på foden. Sagen er ikke afklaret forsikringsmæssigt, men har
givet museet anledning til at undersøge forholdene ved frivilligt arbejde, og vi
forventer en snarlig afklaring.
Postbåden Hjortø´s Venner
Formanden takkede bådelauget for en god indsats og opfordrede medlemmerne til
at omtale mulighederne for medlemskab af støtteforeningen overfor bekendte - også
fra yngre generationer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Poul Ebbe Hansen udleverede kopi af regnskab, som han derefter gennemgik.
Han orienterede om, at årets underskud kan henføres til indkøb af motor samt nye
redningsflåder. Udgiften til motor kan dog næsten dækkes af det tilskud på 20.000 kr.,
som tidligere er modtaget i tilskud til formålet fra Sydfyns Elforsynings Almene Fond.
Der var ultimo 2018 en likvid formue på 77.777,46 kr.
Han kommenterede enkelte andre indtægter og udgifter som fremgår af regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.
Formanden oplyste, at de faste søndags-sejladser, som blev indført i 2018 ikke har
givet den store interesse. Bådelauget har derfor besluttet at stoppe disse sejladser,
og i stedet lade søndagen gå tilbage til brug for reserverede ture.

5. Valg til bestyrelsen for perioden 2019 - 2021.
Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer blev
genvalgt til bestyrelsen for 2019 – 2021.
De to bestyrelsessuppleanter Verner Knudsen og Palle Hovmand blev genvalgt for
2019 – 2020.
Erik Eriksen blev genvalgt som revisor 2019 - 2020.
Kurt Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant 2019 – 2020.
Postbåden Hjortø´s Venner

6. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

7. Kontingentfastsættelse for 2020.
Kontingent fastsættes uændret til 250 kr. for husstandsmedlemmer, 150 kr. for
enkeltmedlemmer og 1.000 kr. for virksomhedsmedlemmer

8. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
Kjeld Søberg Poul Ellehammer Hans-Jørgen Lindhardtsen
Formand         Dirigent                  Sekretær 

 GENERALFORSAMLING 2018

Der er afholdt ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen mandag den 23. april 2018, kl. 19.30 i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

Poul Ellehammer blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og sikrede sig at der blev taget referat af generalforsamlingen.

Der var mødt 43 medlemmer.

 1. Formandens beretning.

Formanden startede med at konstatere, at 2017 var et godt gennemsnitsår hvad sejlads angår – 51 ture med 207 medlemmer - og et fantastisk år hvad reparationer angår – ca. 5.000 kr.

Han uddybede derefter med at oplyse, at medlemstallet er stabilt på knapt 200 medlemmer, men bad medlemmerne være opmærksomme på potentielle medlemmer i deres cirkler, da der altid er plads til flere. Dette - ikke kun for at øge kontingentindtægter, men for at give flere mulighed for oplevelsen af en sejltur på sundet med en ældre postbåd med glødehovedmotor. En oplevelse som mange af de nuværende medlemmer har givet udtryk for glæde over, og der er ikke modtaget nogen klager, men udelukkende roser, som vi naturligvis er glade for.

Jørgen Greve har oplyst, at Hjortø i tiden som aktiv postbåd aldrig har deltaget i redningsaktioner. Det har den nu som museumsskib. Ove Huus og Singh Bhullar reddede en mor og to børn i land i forbindelse med en redningsaktion ud for Rantzausminde. Faderen blev ved den kæntrede båd og modtog hjælp fra en anden båd. Formanden og generalforsamlingens deltagere takkede Ove og Singh for indsatsen.

Formanden takkede bådelauget for en uovertruffen indsats i 2017. Ud over klargøring, vedligeholdelse og sejlads lykkedes det at finde en ekstra motor til postbåden. En motor-entusiast i Hundested lå inde med en motor, som var identisk med den nuværende – og han var villig til at sælge. Så for et beløb af 25.000 kr. fik vi leveret motoren i Svendborg og den har nu plads på Lystfartøjsmuseet. Her har bådelauget indrettet et lille værksted, som giver mulighed for renovering af motoren. Placeringen på museet giver også mulighed for, at man efter endt renovering kan køre motoren ud af museet og starte den, for eksempel som led i andre aktiviteter på Frederiksøen. Det skal bemærkes, at vi i 2017 fik 20.000 kr. fra Svendborg Elforsynings Almene Fond til brug for indkøb af motor. Det lykkedes ikke den gang, men fonden gav os mulighed for at anvende pengene til andet formål ved driften af postbåden. Men resultatet blev altså, at de blev anvendt til formålet, men først i 2018.

Arbejdet med årets klargøring er i gang, og det forventes at vi søsætter medio maj i rette tid for først reserverede medlemstur den 17. maj.

Formanden sluttede med at takke medlemmerne for støtten til bevarelse af postbåden og bådelauget og bestyrelsen for en aktiv og vedholdende indsats og interesse.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Poul Ebbe Hansen udleverede kopi af regnskab, som han derefter gennemgik.

Han oplyste, at der bag kontingentindtægterne står 11 firmamedlemskaber og 172 medlemmer fordelt på enkelt- og husstandsmedlemskab.

Han kommenterede enkelte andre indtægter og udgifter som fremgår af regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

Der var ikke forslag til nye eller ændrede aktiviteter,

 1. Valg til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.

På valg til bestyrelsen er Poul Ebbe Hansen, Henning Andersen, Rainer Jasche og Hans-Jørgen Lindhardtsen. Alle blev genvalgt.

Som bestyrelsessuppleanter 2018 – 2019 skete genvalg af Verner Knudsen og Palle Hovmand.

Som revisor 2018 – 2019 blev Erik Eriksen valgt. På grund af sygemelding har han, som tidligere revisorsuppleant varetaget revisionen for det seneste år.

Som revisorsuppleant 2018 – 2019 blive valgt Kurt Jensen, som pt har forladt revisorposten på grund af sygdom.

 1. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag.

 1. Kontingentfastsættelse for 2019.

Kontingent fastsættes uændret til 250 kr. for husstandsmedlemmer, 150 kr. for enkeltmedlemmer og 1.000 kr. for virksomhedsmedlemmer.

Et medlem spurgte til muligheden for evt. familiemedlemskab.

Formanden oplyste at det har været overvejet, men det er ikke i tråd med de gældende regler fastsat af Søfartsstyrelsen.

Et andet medlem udtrykte tak for en god sejltur i årets løb og ser frem til gentagelse.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og takkede medlemmerne for deres fremmøde og kontakt i løbet af året.

 

Poul Ellehammer                                      Kjeld Søberg                      Hans-Jørgen Lindhardtsen

Dirigent                                                    Formand                             Sekretær    ”Postbåden Hjortøs Venner”
Ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen 2017

torsdag den 27. april klokken 19.30

1. Valg af dirigent
Poul Ellehammer blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Hans-Jørgen Lindhardtsen blev udpeget som sekretær for generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.
Min beretning om postbåden Hjortø starter mellem jul og nytår 2015. Kort før
jul afsluttede Ring-Andersens værft arbejdet med at skifte tre planker i
styrbords side og opfordrede samtidig bådelauget til af grundbehandle
området ved de udskiftede planker. Det blev gjort og samtidig fik båden en
omgang olie/tjæreblanding indvendig.
Det var starten på 2016. Den 14. januar satte fire medlemmer med behørigt
værktøj en ny vandlinje efter af at kobberforhudningen var blevet fjernet. Da
kobberet blev fjernet skulle et par tusinde sømhuller først erstattes med
træpinde og efterfølgende spartles med en blanding af kridt og tjære.
Og således gik tiden til midt i april med klargøring af postbåden. Både kulde
og blæst gjorde af og til arbejdet med klargøring surt for bådelaugets
medlemmer, men målet var at få båden i vandet inden den blev alt for tør
med en risiko for utætheder i stil med året i forvejen. Fra bestyrelsens side
skal der lyde en stor tak for denne indsats.
Midt i april var stod postbåden endnu en gang nymalet og nylakeret overalt
og den 20. april blev den sat i vandet. Tæt og sejlklar.
Værftsregningen for arbejdet fra jul og til søsætningen lød på 30.000. Året i
forvejen havde vi betalt 70.000 for udskiftningen af de tre planker.
Kontingentet fra vore medlemmer dækker den daglige drift (brændstof,
smøreolie, lak og maling) og det er vi taknemlige for. Heldigvis var ansøgte
fonde og pengeinstitutter imødekommende, så det lykkedes os af få 60.000
kr. dækket af fondsmidler, bl. a. indstillede Andelskassen bådelauget til årets
”Sammen kan vi mere” prisen. Det udløste 15.000 kr. samt en god middag +
underholdning ved Søren Ryge i GOG Arena til hele bådelauget (sammen
med 400 aktionærer).
Bådelauget har i sejlsæsonen sejlet 55 ture med 206 af foreningens
medlemmer. Turene var i gennemsnit på 6 sømil. En tendens som bliver mere
og mere tydelig. De lange ture til øerne er i aftagende og medlemmerne
foretrækker de kortere ture primært mod øst til Troense, Thurøbund og
Valdemars Slot. Hjortø blev besøgt en enkelt gang og Skarø fem gange.
En gennemgang af logbogen vidner om en problemfri sejlsæson. Kun en
enkelt gang måtte vi have hjælp. Tre af bådelaugets medlemmer lå som
dommerbåd for dfæle på Lunkebugten. Fem timer i blæst og høj sø. Da vi
skulle starte op, kunne vi ikke få svinghjulet til at ståe stille i topstilling med
det resultat at startluften forsvandt. Gode råd var dyre. Heldigvis kom en
hurtiggående stor motorbåde forbi. Vi kaldte dem på radioen og fik en
slæbetrosse ombord og et lift til Svendborg.
Den 9. november tog vi postbåden på land. Vedligeholdelsen mens båden er
på land begrænser sig til et nyt batteri og et nyt ledningsnet. Samtidig skal
fundamentsboltene skiftes. Opgaver som vi selv kan klare.
Hundested motoren har givet anledning til bekymringer i en årrække. Hvor
længe holder den og hvad hvis ????
Vi har derfor været på udkig efter en afløser i form af en tilsvarende motor.
SEAF imødekom en ansøgning og donerede 20.000 til motorprojektet.
At finde en tilsvarende motor er tilsyneladende ikke muligt. Vi har haft følere
ude mange steder, både herhjemme og på Grønland.
I efteråret fik vi kontakt til en motorentusiast i Tarp ved Slesvig, der gerne
ville vise os en 35 hk Hundested motor. Bådelauget tog derned og kunne
konstatere at motoren vejende ca. 3 tons og absolut ikke kunne bruges til
postbåden.
Vi ved nu at der formentlig kun er to-tre eksemplarer tilbage af denne
motortype. To af dem på museer, der ikke vil sælge. Vi er nået til den
erkendelse, at vi passer godt på motoren og håber at den holder lige så
længe som postbåden.
I de tolv år foreningen har eksisteret har bådelauget altid haft en nogenlunde
fast tilholdssted. I 2016 var bådelauget lidt flyvske.
Efter otte år på loftet i Maritimt Centers pakhus blev vi fredag den 15. januar
bedt om at pakke sammen rydde lokalet med tre dages varsel. Svendborg
Event var flyttet ind og en pose kommunale kroner skulle brændes af til
ombygning af lokalet inden for en bestemt tidsfrist.
Heldigvis havde havnen et ledig lokale i det tidligere havnehus som vi måtte
låne midlertidigt, så dagen efter opsigelse mødte bådelauget op med biler og
trailere og flyttede ind i det midlertidige lokale.
Samtidig sendte vi en ansøgning til borgmesteren om hjælp til husly. Den
blev imødekommet og vi er nu installeret i en sidebygning til Færgegården. Vi
er godt tilfredse med det nye lokale men savner det pulserende liv, der var i
pakhuset.
Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til foreningens medlemmer og
håbe at I fortsat vil bakke arbejdet med at bevare postbåden op.
Til arbejdshestene i bådelauget og bestyrelsen skal der ligeledes siges tak for
indsatsen i 2016.
Tak for jeres opmærksomhed.
Beretningen blev enstemmigt godkendt uden debat.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Poul Ebbe Hansen fremlagde regnskab for 2016.
Det blev herunder oplyst, at foreningen har 120 medlemmer, samt at de modtagne fondsmidler udgøres
af følgende: Niels Juels Foreningen (10.000 kr.), Andelskassen (15.000 kr.), Fynske Bank (7.500 kr.),
Nordea Fonden (10.000 kr.), Jyske Bank (20.000 kr.) og Sydfyns El (20.000 kr.)
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.
Formanden oplyste at det overordnede mål fortsat er at holde Hjortø sejlende i Svendborgsund.
Der var ikke yderligere bemærkninger.

5. Valg til bestyrelsen for perioden 2017 – 2019.
På valg er Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer.
Alle blev genvalgt med akklamation
Det blev oplyst, at bestyrelsen foreslår, at der ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for perioden 2017 – 2018
idet George Hansen har udmeldt sig af foreningen. Bestyrelsen har bedt Hans-Jørgen Lindhardtsen om at træde til som sekretær
og beder om generalforsamlingens godkendelse af Hans-Jørgen Lindhardtsen som bestyrelsesmedlem i perioden 2017 – 2018.
Hans-Jørgen Lindhardtsen blev valgt med akklamation.
Som bestyrelsessuppleanter for perioden 2017 – 2018 blev foreslået Verner Knudsen og Palle Hovmand.
Begge blev valgt med akklamation.
Som revisor for 2017 – 2018 blev Kurt Jensen valgt med akklamation.
Og som revisorsuppleant 2017 – 2018 blev Erik Eriksen valgt med akklamation.

6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der er ikke indkommet forslag til behandling.

7. Kontingentfastsættelse for 2018.
Kontingentet for 2018 fastsættes uændret til 150 kr. for enkeltmedlemmer, 250 kr. for husstandsmedlemskaber
og 1000 kr. for virksomhedsmedlemskaber.

8. Eventuelt.
Formanden redegjorde for de nye sejltider for sæsonen:
I juni, juli og august måneder er der fast ture søndag kl. 14.00 og torsdag kl. 19.00. Ud over disse tidspunkter
kan aftales ture med vagthavende bådfører jævnfør oversigt på postbådens hjemmeside.
Et medlem spurgte til sejlturenes længde, herunder om man kunne sejle til for eksempel Drejø. Formanden svarede,
at turenes længde og varighed er op til den enkelte bådførers afgørelse.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Poul Ellehammer Kjeld Søberg Hans-Jørgen Lindhardtsen
Dirigent                   Formand        Sekretær

 
 

 

John Jensen. Webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere