Nyheder


 

Hjortø er klar til sejlads med medlemmer.

Vi sejler kun efter aftale - de faste torsdagsture er udgået.

Se nærmere på booking-siden.


 

     

 


                                                                                

Den 28 Oktober 2020 blev "Hjortø" taget på land for vinteropbevaring.

Den er nu sat i sit vinterstativ på Ring Andersens Træskibsværft.

 


 

Bevaringsforeningen

”Postbåden Hjortøs Venner”

 

 

                                                              AFLYSNING

Generalforsamlingen i bevaringsforeningen torsdag den 1. oktober 2020 aflyses som følge af det øgede covid-19 smittetryk. Erstattes af den offentliggjorte digitale generalforsamling, der fremgår af postbådens hjemmeside www.postbådenhjortø.dk.

                                                     DIGITAL GENERALFORSAMLING 2019

Formandens beretning om året 2019.

I marts 2020 indkaldte foreningens bestyrelse til ordinær generalforsamling den 16. april. I løbet af marts måned viste covid-19 sig at være en større udfordring og vi måtte aflyse generalforsamlingen.

I september indkaldte vi igen med en ny dato, nemlig den 1. oktober, denne gang i Marinestuen.

På baggrund af de seneste dages udvikling i smittetallet ser vi os nødsaget til igen AT AFLYSE generalforsamlingen og erstatte den med en digital udgave med begrænset dagsorden.

Regnskabet for året 2019 offentliggøres på postbådens hjemmeside. Valgproceduren har på de fleste generalforsamlinger vist støtte til genvalg. Det vover vi at gøre igen, så de nuværende bestyrelsesmedlemmer betragtes som genvalgt i en ny to-årig periode.

Der er ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

Kontingentet fortsætter uændret i 2021.

Beretning 2019:

Sejladsstatistikken tyder på dårligt vejr i sejlsæsonen 2019. En mærkbar nedgang i antallet af ture med foreningens medlemmer og en lige så mærkbar nedgang i antallet af medlemmer om bord. Heldigvis er medlemstallet fortsat nogenlunde stabilt.

Som det fremgår af regnskabet så endte året med et underskud på godt og vel 20.000 kroner. Foreningen er heldigvis økonomisk velpolstret, og da en af de to største udgiftsposter var renovering af den nyerhvervede motor, der må betragtes som en engangsudgift i den størrelsesorden, så er det et regnskab, som vi kan være bekendt.

Ud over vedligeholdelse og sejlads med postbåden så blev der brugt mange timer på renoveringen of den ”nye” motor.

Fra formandens side skal der lyde en tak til bådelauget for den store indsats i årets løb. Ligeledes en tak til foreningens medlemmer, dels for støtten til bevaringen af postbåden og dels fordi I stadigvæk sætter pris på en sejltur på Svendborg Sund.

Kjeld Søberg 

Generalforsamling 2019

Postbåden Hjortø´s Venner
Bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortø´s Venner” holdt ordinær generalforsamling, mandag den
15. april 2019 klokken 19.30 i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Poul Ellehammer blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og bad sekretær Hans-
Jørgen Lindhardtsen tage referat af generalforsamlingen.
Der var mødt 40 medlemmer.
2. Formandens beretning.
Formanden orienterede om, at arbejdet med den motor, som blev indkøbt sidste år
er fortsat. Motoren har nu fået plads på Lystfartøjsmusset, hvor bådelauget har
indrettet en lille værkstedsplads. Motoren har tidligere siddet i en fiskekutter, og har
samme størrelse og ydelse som den der sidder i Hjortø. Tanken er, at den
nyrenoverede motor skal fungere som erstatning, hvis Hjortø´s motor går i stykker.
Indtil dette måtte opstå er det tanken, at den indtil videre skal stå på
Lystfartøjsmuseet og ved forskellige arrangementer kan køres ud på havnen og
startes.
Motoren har gjort, at bådelauget ud over de sædvanlige møder og arbejdet med
klargøring og sejlads med Hjortø, også har arbejdet med renoveringen af motoren,
som nu står næsten færdig.
Arbejdet med klargøring 2018 forløb uden behov for specielle tiltag, dog måtte der
ske en udskiftning af redningsflåder, da de hidtidige blev kasseret ved den periodiske
kontrol. I efteråret bevilgede Trygfonden nye redningsveste til Hjortø til brug fra den
kommende sæson.
I sejlsæsonen fra 14. maj til 13. oktober blev sejlet 53 ture med 218 personer, og der
blev til det brugt 200 liter diesel og 100 motortimer.
Desværre oplevede vi en arbejdsskade i løbet af året. Et medlem af bådelauget
stødte med foden fra på en anden båd, som vi kom for tæt på ved en havnemanøvre,
og fik derved en skade på foden. Sagen er ikke afklaret forsikringsmæssigt, men har
givet museet anledning til at undersøge forholdene ved frivilligt arbejde, og vi
forventer en snarlig afklaring.
Postbåden Hjortø´s Venner
Formanden takkede bådelauget for en god indsats og opfordrede medlemmerne til
at omtale mulighederne for medlemskab af støtteforeningen overfor bekendte - også
fra yngre generationer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Poul Ebbe Hansen udleverede kopi af regnskab, som han derefter gennemgik.
Han orienterede om, at årets underskud kan henføres til indkøb af motor samt nye
redningsflåder. Udgiften til motor kan dog næsten dækkes af det tilskud på 20.000 kr.,
som tidligere er modtaget i tilskud til formålet fra Sydfyns Elforsynings Almene Fond.
Der var ultimo 2018 en likvid formue på 77.777,46 kr.
Han kommenterede enkelte andre indtægter og udgifter som fremgår af regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.
Formanden oplyste, at de faste søndags-sejladser, som blev indført i 2018 ikke har
givet den store interesse. Bådelauget har derfor besluttet at stoppe disse sejladser,
og i stedet lade søndagen gå tilbage til brug for reserverede ture.
5. Valg til bestyrelsen for perioden 2019 - 2021.
Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer blev
genvalgt til bestyrelsen for 2019 – 2021.
De to bestyrelsessuppleanter Verner Knudsen og Palle Hovmand blev genvalgt for
2019 – 2020.
Erik Eriksen blev genvalgt som revisor 2019 - 2020.
Kurt Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant 2019 – 2020.
Postbåden Hjortø´s Venner
6. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
7. Kontingentfastsættelse for 2020.
Kontingent fastsættes uændret til 250 kr. for husstandsmedlemmer, 150 kr. for
enkeltmedlemmer og 1.000 kr. for virksomhedsmedlemmer
8. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
Kjeld Søberg Poul Ellehammer Hans-Jørgen Lindhardtsen
Formand         Dirigent                  Sekretær

 


 

GENERALFORSAMLING 2018

Der er afholdt ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen mandag den 23. april 2018, kl. 19.30 i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Poul Ellehammer blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og sikrede sig at der blev taget referat af generalforsamlingen.

Der var mødt 43 medlemmer.

  1. Formandens beretning.

Formanden startede med at konstatere, at 2017 var et godt gennemsnitsår hvad sejlads angår – 51 ture med 207 medlemmer - og et fantastisk år hvad reparationer angår – ca. 5.000 kr.

Han uddybede derefter med at oplyse, at medlemstallet er stabilt på knapt 200 medlemmer, men bad medlemmerne være opmærksomme på potentielle medlemmer i deres cirkler, da der altid er plads til flere. Dette - ikke kun for at øge kontingentindtægter, men for at give flere mulighed for oplevelsen af en sejltur på sundet med en ældre postbåd med glødehovedmotor. En oplevelse som mange af de nuværende medlemmer har givet udtryk for glæde over, og der er ikke modtaget nogen klager, men udelukkende roser, som vi naturligvis er glade for.

Jørgen Greve har oplyst, at Hjortø i tiden som aktiv postbåd aldrig har deltaget i redningsaktioner. Det har den nu som museumsskib. Ove Huus og Singh Bhullar reddede en mor og to børn i land i forbindelse med en redningsaktion ud for Rantzausminde. Faderen blev ved den kæntrede båd og modtog hjælp fra en anden båd. Formanden og generalforsamlingens deltagere takkede Ove og Singh for indsatsen.

Formanden takkede bådelauget for en uovertruffen indsats i 2017. Ud over klargøring, vedligeholdelse og sejlads lykkedes det at finde en ekstra motor til postbåden. En motor-entusiast i Hundested lå inde med en motor, som var identisk med den nuværende – og han var villig til at sælge. Så for et beløb af 25.000 kr. fik vi leveret motoren i Svendborg og den har nu plads på Lystfartøjsmuseet. Her har bådelauget indrettet et lille værksted, som giver mulighed for renovering af motoren. Placeringen på museet giver også mulighed for, at man efter endt renovering kan køre motoren ud af museet og starte den, for eksempel som led i andre aktiviteter på Frederiksøen. Det skal bemærkes, at vi i 2017 fik 20.000 kr. fra Svendborg Elforsynings Almene Fond til brug for indkøb af motor. Det lykkedes ikke den gang, men fonden gav os mulighed for at anvende pengene til andet formål ved driften af postbåden. Men resultatet blev altså, at de blev anvendt til formålet, men først i 2018.

Arbejdet med årets klargøring er i gang, og det forventes at vi søsætter medio maj i rette tid for først reserverede medlemstur den 17. maj.

Formanden sluttede med at takke medlemmerne for støtten til bevarelse af postbåden og bådelauget og bestyrelsen for en aktiv og vedholdende indsats og interesse.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

  1. Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Poul Ebbe Hansen udleverede kopi af regnskab, som han derefter gennemgik.

Han oplyste, at der bag kontingentindtægterne står 11 firmamedlemskaber og 172 medlemmer fordelt på enkelt- og husstandsmedlemskab.

Han kommenterede enkelte andre indtægter og udgifter som fremgår af regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

  1. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

Der var ikke forslag til nye eller ændrede aktiviteter,

  1. Valg til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.

På valg til bestyrelsen er Poul Ebbe Hansen, Henning Andersen, Rainer Jasche og Hans-Jørgen Lindhardtsen. Alle blev genvalgt.

Som bestyrelsessuppleanter 2018 – 2019 skete genvalg af Verner Knudsen og Palle Hovmand.

Som revisor 2018 – 2019 blev Erik Eriksen valgt. På grund af sygemelding har han, som tidligere revisorsuppleant varetaget revisionen for det seneste år.

Som revisorsuppleant 2018 – 2019 blive valgt Kurt Jensen, som pt har forladt revisorposten på grund af sygdom.

  1. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag.

  1. Kontingentfastsættelse for 2019.

Kontingent fastsættes uændret til 250 kr. for husstandsmedlemmer, 150 kr. for enkeltmedlemmer og 1.000 kr. for virksomhedsmedlemmer.

Et medlem spurgte til muligheden for evt. familiemedlemskab.

Formanden oplyste at det har været overvejet, men det er ikke i tråd med de gældende regler fastsat af Søfartsstyrelsen.

Et andet medlem udtrykte tak for en god sejltur i årets løb og ser frem til gentagelse.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og takkede medlemmerne for deres fremmøde og kontakt i løbet af året.

 

Poul Ellehammer                                      Kjeld Søberg                      Hans-Jørgen Lindhardtsen

Dirigent                                                    Formand                             Sekretær

 

 


 

REPORT OVER SØREDNINGSAKTION - 2017

Dato:  Lørdag d. 9. juli 2017

Tidsrum: 18.30 til 19.10

Vejret: Vind frisk fra vest tiltagende 5/6 m/s

            Bølger med skumtoppe

            Ret overskyet.

 

Sejlads: Ved afgang fra Skarøhavn mod sædvanlige liggeplads Svendborg.

Besætning: Singh og Ove.

 

Antal Passagerer: 4

Under sejlads fra Skarø blev der observeret en kæntret båd lidt om bagbord (ca. een streg) forude inde i sejlrenden.

Aftanden var ca. en halv sømil.

Position for det kæntrede fartøj var lige midt i sejlrenden og ret ud for Rantzausminde Campingplads med afstand af ca. en sømil.

“HJORTØ” sejlede for fuld kraft frem og var på stedet i løbet af 10 min. Det blev konstateret, at der var 4 personer i vandet (2 voksne og 2 børn).

En tysk motorsejler kredsede omkring, men viste ingen tegn til at kunne yde assistance.

Det blev hurtigt konstateret, (grundet den kolde havvandstemperatur og vindforholdene) at det var nødvendigt at tage de nødstedte op.

I mellemtiden var færgen “HØJESTENE” ankommet, men kunne ikke yde andet assistance end at give læ.

“Højestene” sejlede videre mens alle fire stadig var i vandet.

Grundet vind og bølger var det vanskeligt at komme tæt på de nødstedte.

Her kom Ove’s rutine ved roret til stor hjælp.

Lidt senere ankom en ret stor dansk motorsejler med mand og kone som besætning. De prøvede at hjælpe manden ved jollen, men uden held.

Vi råbte an til mor og de to børn, at de skulle holde om hinanden og svømme mod os. 

Det lykkedes at hive den mindste ombord, mens den store pige og mor ved fælles hjælp og badestien kom ombord.

Alle fire bar redningsveste, og den mindste fik vores nødjakke, som lå i bunden af køjesæken.

Lige efter blev det observeret, at Ærø færgen “MARSTAL” med kurs mod Svendborg lå ret for ud for den kæntrede jolle med manden, der på det tidspunkt to gange havde forsøgt at få jollen på ret køl.

Over VHF Kanal 16 blev “MARSTAL” advaret om faren, og færgen nåede at slække farten og sejlede udenom.

Vores kanal 16-opkald blev opsnappet af Redningscentralen i Aarhus. Der blev herefter korresponderet med dem over kanal 16, hvor det blev forklaret, at vi var på stedet, og at der ikke var overhængende fare for menneskeliv. 

Senere fik jeg opkald på mit mobilnumber fra Redningscentralen, og nu var der bedre tid til at underrette om søulykken.

Vi blev ved den kæntrede båd og observerede flere mislykkede forsøg på at bringe jollen på ret køl.

Fra land var der ankommet en speedbåd med 4 mand til undsætning, og 3 af dem sprang i vandet …

Herefter tog jeg beslutning om, at vi skulle sejle de tre i land, da den mindste var ret afkølet og var i et mindre chok ved at overvære farens forgæves forsøg i vandet.

(Der kom ro over hende, da hun så der var folk omkring faren).

“Hjortø’ sejlede derefter straks mod Campingpladsen, og de tre kunne gå i land ved egen hjælp - de sidste 30-40 m.

Redningscentralen ringede igen på min mobiltelefon, og jeg kunne melde om Cancel SAR kl. 19.10 LT.

(Afblæs Alarm/overvågning af indsatsen).

Konklusion:

“Hjortø’s” besætning samt de fire passagerer har handlet beslutsomt og i overensstemmelse med godt sømandskab.

Satwinder Singh Bhullar

Svendborg 13 juli 2017.

 S Singh Bhullar International Sales Director The 21st SE-Asian Healthcare Show 14 - 16 May 2018 Kuala Lumpur Convention Centre www.abcex.com


 ”Postbåden Hjortøs Venner”
Ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen
torsdag den 27. april 2017 klokken 19.30
1. Valg af dirigent
Poul Ellehammer blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Hans-Jørgen Lindhardtsen blev udpeget som sekretær for generalforsamlingen.
2. Formandens beretning.
Min beretning om postbåden Hjortø starter mellem jul og nytår 2015. Kort før
jul afsluttede Ring-Andersens værft arbejdet med at skifte tre planker i
styrbords side og opfordrede samtidig bådelauget til af grundbehandle
området ved de udskiftede planker. Det blev gjort og samtidig fik båden en
omgang olie/tjæreblanding indvendig.
Det var starten på 2016. Den 14. januar satte fire medlemmer med behørigt
værktøj en ny vandlinje efter af at kobberforhudningen var blevet fjernet. Da
kobberet blev fjernet skulle et par tusinde sømhuller først erstattes med
træpinde og efterfølgende spartles med en blanding af kridt og tjære.
Og således gik tiden til midt i april med klargøring af postbåden. Både kulde
og blæst gjorde af og til arbejdet med klargøring surt for bådelaugets
medlemmer, men målet var at få båden i vandet inden den blev alt for tør
med en risiko for utætheder i stil med året i forvejen. Fra bestyrelsens side
skal der lyde en stor tak for denne indsats.
Midt i april var stod postbåden endnu en gang nymalet og nylakeret overalt
og den 20. april blev den sat i vandet. Tæt og sejlklar.
Værftsregningen for arbejdet fra jul og til søsætningen lød på 30.000. Året i
forvejen havde vi betalt 70.000 for udskiftningen af de tre planker.
Kontingentet fra vore medlemmer dækker den daglige drift (brændstof,
smøreolie, lak og maling) og det er vi taknemlige for. Heldigvis var ansøgte
fonde og pengeinstitutter imødekommende, så det lykkedes os af få 60.000
kr. dækket af fondsmidler, bl. a. indstillede Andelskassen bådelauget til årets
”Sammen kan vi mere” prisen. Det udløste 15.000 kr. samt en god middag +
underholdning ved Søren Ryge i GOG Arena til hele bådelauget (sammen
med 400 aktionærer).
Bådelauget har i sejlsæsonen sejlet 55 ture med 206 af foreningens
medlemmer. Turene var i gennemsnit på 6 sømil. En tendens som bliver mere
og mere tydelig. De lange ture til øerne er i aftagende og medlemmerne
foretrækker de kortere ture primært mod øst til Troense, Thurøbund og
Valdemars Slot. Hjortø blev besøgt en enkelt gang og Skarø fem gange.
En gennemgang af logbogen vidner om en problemfri sejlsæson. Kun en
enkelt gang måtte vi have hjælp. Tre af bådelaugets medlemmer lå som
dommerbåd for dfæle på Lunkebugten. Fem timer i blæst og høj sø. Da vi
skulle starte op, kunne vi ikke få svinghjulet til at ståe stille i topstilling med
det resultat at startluften forsvandt. Gode råd var dyre. Heldigvis kom en
hurtiggående stor motorbåde forbi. Vi kaldte dem på radioen og fik en
slæbetrosse ombord og et lift til Svendborg.
Den 9. november tog vi postbåden på land. Vedligeholdelsen mens båden er
på land begrænser sig til et nyt batteri og et nyt ledningsnet. Samtidig skal
fundamentsboltene skiftes. Opgaver som vi selv kan klare.
Hundested motoren har givet anledning til bekymringer i en årrække. Hvor
længe holder den og hvad hvis ????
Vi har derfor været på udkig efter en afløser i form af en tilsvarende motor.
SEAF imødekom en ansøgning og donerede 20.000 til motorprojektet.
At finde en tilsvarende motor er tilsyneladende ikke muligt. Vi har haft følere
ude mange steder, både herhjemme og på Grønland.
I efteråret fik vi kontakt til en motorentusiast i Tarp ved Slesvig, der gerne
ville vise os en 35 hk Hundested motor. Bådelauget tog derned og kunne
konstatere at motoren vejende ca. 3 tons og absolut ikke kunne bruges til
postbåden.
Vi ved nu at der formentlig kun er to-tre eksemplarer tilbage af denne
motortype. To af dem på museer, der ikke vil sælge. Vi er nået til den
erkendelse, at vi passer godt på motoren og håber at den holder lige så
længe som postbåden.
I de tolv år foreningen har eksisteret har bådelauget altid haft en nogenlunde
fast tilholdssted. I 2016 var bådelauget lidt flyvske.
Efter otte år på loftet i Maritimt Centers pakhus blev vi fredag den 15. januar
bedt om at pakke sammen rydde lokalet med tre dages varsel. Svendborg
Event var flyttet ind og en pose kommunale kroner skulle brændes af til
ombygning af lokalet inden for en bestemt tidsfrist.
Heldigvis havde havnen et ledig lokale i det tidligere havnehus som vi måtte
låne midlertidigt, så dagen efter opsigelse mødte bådelauget op med biler og
trailere og flyttede ind i det midlertidige lokale.
Samtidig sendte vi en ansøgning til borgmesteren om hjælp til husly. Den
blev imødekommet og vi er nu installeret i en sidebygning til Færgegården. Vi
er godt tilfredse med det nye lokale men savner det pulserende liv, der var i
pakhuset.
Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til foreningens medlemmer og
håbe at I fortsat vil bakke arbejdet med at bevare postbåden op.
Til arbejdshestene i bådelauget og bestyrelsen skal der ligeledes siges tak for
indsatsen i 2016.
Tak for jeres opmærksomhed.
Beretningen blev enstemmigt godkendt uden debat.
3. Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Poul Ebbe Hansen fremlagde regnskab for 2016.
Det blev herunder oplyst, at foreningen har 120 medlemmer, samt at de modtagne fondsmidler udgøres
af følgende: Niels Juels Foreningen (10.000 kr.), Andelskassen (15.000 kr.), Fynske Bank (7.500 kr.),
Nordea Fonden (10.000 kr.), Jyske Bank (20.000 kr.) og Sydfyns El (20.000 kr.)
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.
Formanden oplyste at det overordnede mål fortsat er at holde Hjortø sejlende i Svendborgsund.
Der var ikke yderligere bemærkninger.
5. Valg til bestyrelsen for perioden 2017 – 2019.
På valg er Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer.
Alle blev genvalgt med akklamation
Det blev oplyst, at bestyrelsen foreslår, at der ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for perioden 2017 – 2018
idet George Hansen har udmeldt sig af foreningen. Bestyrelsen har bedt Hans-Jørgen Lindhardtsen om at træde til som sekretær
og beder om generalforsamlingens godkendelse af Hans-Jørgen Lindhardtsen som bestyrelsesmedlem i perioden 2017 – 2018.
Hans-Jørgen Lindhardtsen blev valgt med akklamation.
Som bestyrelsessuppleanter for perioden 2017 – 2018 blev foreslået Verner Knudsen og Palle Hovmand.
Begge blev valgt med akklamation.
Som revisor for 2017 – 2018 blev Kurt Jensen valgt med akklamation.
Og som revisorsuppleant 2017 – 2018 blev Erik Eriksen valgt med akklamation.
6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der er ikke indkommet forslag til behandling.
7. Kontingentfastsættelse for 2018.
Kontingentet for 2018 fastsættes uændret til 150 kr. for enkeltmedlemmer, 250 kr. for husstandsmedlemskaber
og 1000 kr. for virksomhedsmedlemskaber.
8. Eventuelt.
Formanden redegjorde for de nye sejltider for sæsonen:
I juni, juli og august måneder er der fast ture søndag kl. 14.00 og torsdag kl. 19.00. Ud over disse tidspunkter
kan aftales ture med vagthavende bådfører jævnfør oversigt på postbådens hjemmeside.
Et medlem spurgte til sejlturenes længde, herunder om man kunne sejle til for eksempel Drejø. Formanden svarede,
at turenes længde og varighed er op til den enkelte bådførers afgørelse.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Poul Ellehammer Kjeld Søberg Hans-Jørgen Lindhardtsen
Dirigent                   Formand        Sekretær


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere