Postbåden søsat.

Postbåden er igen tilbage på sin plads ved sejlskibsbroen og i sit rette element.

Efter klargøringen blev den søsat kl. onsdag 9 maj. Kl.10:00

Hundested motoren blev startet op og den kørte i første forsøg.

P5090006

Denne dag er noget særligt for bådelauget, der har været I fuld gang gennem et stykke tid med, at klargøre båden. Det blev fejret med ølpølser!

Referat fra generalforsamling 2018

 

1 Generalfors 2018

GENERALFORSAMLING 2018
Der er afholdt ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen mandag den 23. april 2018, kl. 19.30 i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:

  1. 1.     Valg af dirigent.

Poul Ellehammer blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og sikrede sig at der blev taget referat af generalforsamlingen.

Der var mødt 43 medlemmer.

  1. 2.     Formandens beretning.

Formanden startede med at konstatere, at 2017 var et godt gennemsnitsår hvad sejlads angår – 51 ture med 207 medlemmer – og et fantastisk år hvad reparationer angår – ca. 5.000 kr.

Han uddybede derefter med at oplyse, at medlemstallet er stabilt på knapt 200 medlemmer, men bad medlemmerne være opmærksomme på potentielle medlemmer i deres cirkler, da der altid er plads til flere. Dette – ikke kun for at øge kontingentindtægter, men for at give flere mulighed for oplevelsen af en sejltur på sundet med en ældre postbåd med glødehovedmotor. En oplevelse som mange af de nuværende medlemmer har givet udtryk for glæde over, og der er ikke modtaget nogen klager, men udelukkende roser, som vi naturligvis er glade for.

Jørgen Greve har oplyst, at Hjortø i tiden som aktiv postbåd aldrig har deltaget i redningsaktioner. Det har den nu som museumsskib. Ove Huus og Singh Bhullar reddede en mor og to børn i land i forbindelse med en redningsaktion ud for Rantzausminde. Faderen blev ved den kæntrede båd og modtog hjælp fra en anden båd. Formanden og generalforsamlingens deltagere takkede Ove og Singh for indsatsen.

Formanden takkede bådelauget for en uovertruffen indsats i 2017. Ud over klargøring, vedligeholdelse og sejlads lykkedes det at finde en ekstra motor til postbåden. En motor-entusiast i Hundested lå inde med en motor, som var identisk med den nuværende – og han var villig til at sælge. Så for et beløb af 25.000 kr. fik vi leveret motoren i Svendborg og den har nu plads på Lystfartøjsmuseet. Her har bådelauget indrettet et lille værksted, som giver mulighed for renovering af motoren. Placeringen på museet giver også mulighed for, at man efter endt renovering kan køre motoren ud af museet og starte den, for eksempel som led i andre aktiviteter på Frederiksøen. Det skal bemærkes, at vi i 2017 fik 20.000 kr. fra Svendborg Elforsynings Almene Fond til brug for indkøb af motor. Det lykkedes ikke den gang, men fonden gav os mulighed for at anvende pengene til andet formål ved driften af postbåden. Men resultatet blev altså, at de blev anvendt til formålet, men først i 2018.

Arbejdet med årets klargøring er i gang, og det forventes at vi søsætter medio maj i rette tid for først reserverede medlemstur den 17. maj.

Formanden sluttede med at takke medlemmerne for støtten til bevarelse af postbåden og bådelauget og bestyrelsen for en aktiv og vedholdende indsats og interesse.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

  1. 1.     Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Poul Ebbe Hansen udleverede kopi af regnskab, som han derefter gennemgik.

Han oplyste, at der bag kontingentindtægterne står 11 firmamedlemskaber og 172 medlemmer fordelt på enkelt- og husstandsmedlemskab.

Han kommenterede enkelte andre indtægter og udgifter som fremgår af regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

  1. 2.     Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

Der var ikke forslag til nye eller ændrede aktiviteter,

  1. 3.       Valg til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.

På valg til bestyrelsen er Poul Ebbe Hansen, Henning Andersen, Rainer Jasche og Hans-Jørgen Lindhardtsen. Alle blev genvalgt.

Som bestyrelsessuppleanter 2018 – 2019 skete genvalg af Verner Knudsen og Palle Hovmand.

Som revisor 2018 – 2019 blev Erik Eriksen valgt. På grund af sygemelding har han, som tidligere revisorsuppleant varetaget revisionen for det seneste år.

Som revisorsuppleant 2018 – 2019 blive valgt Kurt Jensen, som pt har forladt revisorposten på grund af sygdom.

  1. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag.

  1. Kontingentfastsættelse for 2019.

Kontingent fastsættes uændret til 250 kr. for husstandsmedlemmer, 150 kr. for enkeltmedlemmer og 1.000 kr. for virksomhedsmedlemmer.

  1. 3.     Eventuelt.

Et medlem spurgte til muligheden for evt. familiemedlemskab.

Formanden oplyste at det har været overvejet, men det er ikke i tråd med de gældende regler fastsat af Søfartsstyrelsen.

Et andet medlem udtrykte tak for en god sejltur i årets løb og ser frem til gentagelse.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og takkede medlemmerne for deres fremmøde og kontakt i løbet af året.

 

Poul Ellehammer Kjeld Søberg Hans-Jørgen Lindhardtsen

Dirigent Formand Sekretær

Generalforsamling i bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner”

Båden i havnen

 

GENERALFORSAMLING 2018

Kære medlem af bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner”
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen mandag den 23. april 2018 klokken 19.30

i Marinestuen, Færgevej 5, Svendborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år. 5. Valg til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.

På valg er Hans Jørgen Lindhartsen, Poul Ebbe Hansen, Henning Andersen og Rainer Jaesche.
Valg af to bestyrelsessuppleanter 2018 – 2019. Valg af revisor 2018 – 2019.
Valg af revisorsuppleant 2018 – 2019.

6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Kontingentfastsættelse for 2019.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden, Kjeld Søberg, Egensevej 11, 5700 Svendborg kjeldsoeberg@hotmail.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Efter generalforsamlingen tegner foreningens formand et portræt i ord og billeder af ”Greven” (postfører Jørgen Greve Rasmussen 1916-2004).

 

På bestyrelsens vegne
Kjeld Søberg
Marts 2018

Læs resten

Postbåden Hjortø´s besætning afholder Nytårskur.

Formand Kjeld Søbergs tale til Nytårskuren:

Nytårskur 2018

Kære bådelaugsmedlemmer

Vi har mange ritualer i vores lille bådelaug. Et af ritualerne er den årlige nytårskur. En tradition med rødder langt tilbage i historien.

Siden 1600 tallet har regenter og monarker hvert år indbudt regeringsmedlemmer, embedsmænd og statsansatte fra de tre øverste rangklasser til kur for at ønske hinanden godt nytår.

Vi gør det samme, dog skelner vi ikke mellem rangklasser, men inviterer alle. Vores tradition går heller ikke tilbage til 1600-tallet af den simple grund, at postbåden er bygget i 1954 og bådelauget først oprettet i 2005.

Havde det været en langskib fra vikingetiden, så havde traditionen sandsynligvis haft en lige så lang historie som den royale nytårskur.

Et andet ritual eller lad os kalde det en hævdvunden ret eller pligt, er at sige nogle pæne ord til nytårskuren.

Denne ret eller pligt hviler på den til enhver tid siddende og på demokratisk vis valgte formand. I år er det tilfældigvis mig, der har opgaven, så jeg skal gøre mit bedste.

Jeg har valgt at tale om et skab.

Ikke et hvilket som helst skab, men det fællesskab som vi alle er en del af. Man kan vælge at kalde det venskab eller bekendtskab. Jeg holder mig til fællesskab fordi det bedst dækker min opfattelse af vores lille bådelaug. De færreste af os har et livslangt venskab eller bekendtskab med i bagagen, tværtimod – vores fællesskab kan bedst karakteriseres som et sammenfald af tilfældigheder, ligesom så meget andet i vores liv.

For mit vedkommende startede det hele i 1999. Jeg havde job på Maritimt Center. Ole Mortenssøn fra Langelands Museum sendte et brev med et foto af Greve på postbåden med en opfordring til Anker Lauritsen om at gøre noget for at bevare postbåden i Det sydfynske Øhav. På et ugemøde mente Anker at det var en opgave, jeg kunne gøre noget ved.

Efterfølgende fik jeg job på Søfartsmuseet i Troense og tog opgaven med mig. I 2004 døde Greve, året efter fik museet overdraget postbåden. I marts 2005 indkaldte jeg til stiftende generalforsamling. Nogen af Jer blev tilfældigvis opmærksom på indkaldelsen og har holdt ved lige siden, andre er kommet til siden, de fleste ved et tilfælde. Det er på den baggrund jeg mener, at vores fællesskab bygger på flere sammenfald af tilfældigheder.

Det fællesskab, der er bygget op med postbåden som omdrejningspunkt, må betyde noget for hver især, ellers ville der ikke være det fremmøde, vi ser hver onsdag klokken 10.00.

Det er jo ikke båden, vi flokkes om hver onsdag. Den passer vi mere eller mindre individuelt hen over sejlsæsonen, så skal vi forklare hvorfor vi alle frivilligt vælger at møde op en gang om ugen, og sågar betaler for det, så skal vi lede efter andre begreber.

Jeg tror at det er lykkedes os at få lavet et netværk, hvor hver især føler sig velkommen og føler sig tryg, hvor alle yder en indsats efter de kompetencer, vi er i besiddelse af, og hvor ingen kører på frihjul.

Jeg er imponeret over at 17 mænd i den modne alder med vidt forskellige arbejdsmæssige baggrunde og med vidt forskellige politiske observanser har fundet sammen i det fællesskab, vi alle er en ligeværdig del af.

Jeg føler mig tryg i Jeres selskab i den ugentlige faste rutine med en bitter klokken 10.00 efterfulgt af en sang, spændingen om hvor man skal sidde, snakken under kaffen, dirigentklokkens forunderlige virkning. Kort sagt – trygheden i det velkendte, det er værd at komme efter.

Det vil jeg gerne takke hver især for. Ingen nævnt – ingen glemt.

GODT NYTÅR.

Formanden har ordet!