Redningsaktion i sundet.

Postbåden har deltaget i en redningsaktion søndag 9 Juli.

Båden var bemandet med Singh og Ove, som konstaterede at der ud for Rantzausminde Campingplads lå en kæntret sejljolle med 4 personer i vandet.

Ærøfærgen, som havde kurs mod stedet, blev varskoet over VHF, og Singh og Ove fik de tre personer (mor og to børn) om bord i Hjortø, medens den sidste (faderen) ville blive ved båden.

Der kom dog hurtigt en motorbåd til hjælp, og denne trak båd og en person på land, medens Hjortø sejlede til kysten med de tre ombordtagne.

Alle de forulykkede har det godt, og har takket Ove og Singh telefonisk.

Bådelauget takker også Ove og Singh for indsatsen.

Fyns Amts Avis søndag 23. juli 2017

Hjortø 2017

Referat fra Generalforsamling 2017

”Postbåden Hjortøs Venner”

 

Ordinær generalforsamling i bevaringsforeningen

torsdag den 27. april 2017 klokken 19.30

 

1. Valg af dirigent

Poul Ellehammer blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Hans-Jørgen Lindhardtsen blev udpeget som sekretær for generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.

Min beretning om postbåden Hjortø starter mellem jul og nytår 2015. Kort før

jul afsluttede Ring-Andersens værft arbejdet med at skifte tre planker i

styrbords side og opfordrede samtidig bådelauget til af grundbehandle

området ved de udskiftede planker. Det blev gjort og samtidig fik båden en

omgang olie/tjæreblanding indvendig.

 

Det var starten på 2016. Den 14. januar satte fire medlemmer med behørigt

værktøj en ny vandlinje efter af at kobberforhudningen var blevet fjernet. Da

kobberet blev fjernet skulle et par tusinde sømhuller først erstattes med

træpinde og efterfølgende spartles med en blanding af kridt og tjære.

Og således gik tiden til midt i april med klargøring af postbåden. Både kulde

og blæst gjorde af og til arbejdet med klargøring surt for bådelaugets

medlemmer, men målet var at få båden i vandet inden den blev alt for tør

med en risiko for utætheder i stil med året i forvejen. Fra bestyrelsens side

skal der lyde en stor tak for denne indsats.

 

Midt i april var stod postbåden endnu en gang nymalet og nylakeret overalt

og den 20. april blev den sat i vandet. Tæt og sejlklar.

 

Værftsregningen for arbejdet fra jul og til søsætningen lød på 30.000. Året i

forvejen havde vi betalt 70.000 for udskiftningen af de tre planker.

Kontingentet fra vore medlemmer dækker den daglige drift (brændstof,

smøreolie, lak og maling) og det er vi taknemlige for. Heldigvis var ansøgte

fonde og pengeinstitutter imødekommende, så det lykkedes os af få 60.000

kr. dækket af fondsmidler, bl. a. indstillede Andelskassen bådelauget til årets

”Sammen kan vi mere” prisen. Det udløste 15.000 kr. samt en god middag +

underholdning ved Søren Ryge i GOG Arena til hele bådelauget (sammen

med 400 aktionærer).

 

Bådelauget har i sejlsæsonen sejlet 55 ture med 206 af foreningens

medlemmer. Turene var i gennemsnit på 6 sømil. En tendens som bliver mere

og mere tydelig. De lange ture til øerne er i aftagende og medlemmerne

foretrækker de kortere ture primært mod øst til Troense, Thurøbund og

Valdemars Slot. Hjortø blev besøgt en enkelt gang og Skarø fem gange.

 

En gennemgang af logbogen vidner om en problemfri sejlsæson. Kun en

enkelt gang måtte vi have hjælp. Tre af bådelaugets medlemmer lå som

dommerbåd for dfæle på Lunkebugten. Fem timer i blæst og høj sø. Da vi

skulle starte op, kunne vi ikke få svinghjulet til at ståe stille i topstilling med

det resultat at startluften forsvandt. Gode råd var dyre. Heldigvis kom en

hurtiggående stor motorbåde forbi. Vi kaldte dem på radioen og fik en

slæbetrosse ombord og et lift til Svendborg.

 

Den 9. november tog vi postbåden på land. Vedligeholdelsen mens båden er

på land begrænser sig til et nyt batteri og et nyt ledningsnet. Samtidig skal

fundamentsboltene skiftes. Opgaver som vi selv kan klare.

 

Hundested motoren har givet anledning til bekymringer i en årrække. Hvor

længe holder den og hvad hvis ????

Vi har derfor været på udkig efter en afløser i form af en tilsvarende motor.

SEAF imødekom en ansøgning og donerede 20.000 til motorprojektet.

At finde en tilsvarende motor er tilsyneladende ikke muligt. Vi har haft følere

ude mange steder, både herhjemme og på Grønland.

I efteråret fik vi kontakt til en motorentusiast i Tarp ved Slesvig, der gerne

ville vise os en 35 hk Hundested motor. Bådelauget tog derned og kunne

konstatere at motoren vejende ca. 3 tons og absolut ikke kunne bruges til

postbåden.

Vi ved nu at der formentlig kun er to-tre eksemplarer tilbage af denne

motortype. To af dem på museer, der ikke vil sælge. Vi er nået til den

erkendelse, at vi passer godt på motoren og håber at den holder lige så

længe som postbåden.

 

I de tolv år foreningen har eksisteret har bådelauget altid haft en nogenlunde

fast tilholdssted. I 2016 var bådelauget lidt flyvske.

Efter otte år på loftet i Maritimt Centers pakhus blev vi fredag den 15. januar

bedt om at pakke sammen rydde lokalet med tre dages varsel. Svendborg

Event var flyttet ind og en pose kommunale kroner skulle brændes af til

ombygning af lokalet inden for en bestemt tidsfrist.

Heldigvis havde havnen et ledig lokale i det tidligere havnehus som vi måtte

låne midlertidigt, så dagen efter opsigelse mødte bådelauget op med biler og

trailere og flyttede ind i det midlertidige lokale.

Samtidig sendte vi en ansøgning til borgmesteren om hjælp til husly. Den

blev imødekommet og vi er nu installeret i en sidebygning til Færgegården. Vi

er godt tilfredse med det nye lokale men savner det pulserende liv, der var i

pakhuset.

 

Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til foreningens medlemmer og

håbe at I fortsat vil bakke arbejdet med at bevare postbåden op.

 

Til arbejdshestene i bådelauget og bestyrelsen skal der ligeledes siges tak for

indsatsen i 2016.

 

Tak for jeres opmærksomhed.

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt uden debat.

 

3. Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Poul Ebbe Hansen fremlagde regnskab for 2016.

Det blev herunder oplyst, at foreningen har 120 medlemmer, samt at de modtagne fondsmidler udgøres af følgende: Niels Juels Foreningen (10.000 kr.), Andelskassen (15.000 kr.), Fynske Bank (7.500 kr.), Nordea Fonden (10.000 kr.), Jyske Bank (20.000 kr.) og Sydfyns El (20.000 kr.)

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Drøftelse af foreningens hovedlinjer i det kommende år.

Formanden oplyste at det overordnede mål fortsat er at holde Hjortø sejlende i Svendborgsund.

Der var ikke yderligere bemærkninger.

5. Valg til bestyrelsen for perioden 2017 – 2019.

På valg er Kjeld Søberg, Kurt Kaysen, Torben Poulsen, John Jensen og Poul Ellehammer.

Alle blev genvalgt med akklamation

Det blev oplyst, at bestyrelsen foreslår, at der ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for perioden 2017 – 2018 idet George Hansen har udmeldt sig af foreningen. Bestyrelsen har bedt Hans-Jørgen Lindhardtsen om at træde til som sekretær og beder om generalforsamlingens godkendelse af Hans-Jørgen Lindhardtsen som bestyrelsesmedlem i perioden 2017 – 2018.

Hans-Jørgen Lindhardtsen blev valgt med akklamation.

Som bestyrelsessuppleanter for perioden 2017 – 2018 blev foreslået Verner Knudsen og Palle Hovmand.

Begge blev valgt med akklamation.

Som revisor for 2017 – 2018 blev Kurt Jensen valgt med akklamation.

Og som revisorsuppleant 2017 – 2018 blev Erik Eriksen valgt med akklamation.

6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

7. Kontingentfastsættelse for 2018.

Kontingentet for 2018 fastsættes uændret til 150 kr. for enkeltmedlemmer, 250 kr. for husstandsmedlemskaber og 1000 kr. for virksomhedsmedlemskaber.

8. Eventuelt.

Formanden redegjorde for de nye sejltider for sæsonen:

I juni, juli og august måneder er der fast ture søndag kl. 14.00 og torsdag kl. 19.00. Ud over disse tidspunkter kan aftales ture med vagthavende bådfører jævnfør oversigt på postbådens hjemmeside.

Et medlem spurgte til sejlturenes længde, herunder om man kunne sejle til for eksempel Drejø. Formanden svarede, at turenes længde og varighed er op til den enkelte bådførers afgørelse.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Poul Ellehammer Kjeld Søberg Hans-Jørgen Lindhardtsen

Dirigent Formand Sekretær

Den smukke veteranpostbåd ”Hjortø” er igen flydende.

 

2016 Søsætning 10 cdjPressemeddelelse:

Søsætning 2016.

Den smukke veteranpostbåd ”Hjortø” er igen flydende. I onsdags løftede Ring-Andersens kran båden i vandet efter et længere værftsophold, hvor tre planker er blevet skiftet.

To af byens pengeinstitutter har valgt at yde et tilskud til betalingen af reparationen. Ved Andelskassens aktionærmøde modtog bådelauget ”Sammen kan vi mere” prisen på 15.000 kroner og fra Fynske Bank fik bådelauget overrakt en check på 7.500 kroner i forbindelse med søsætningen. Ud over det har Niels Juel Foreningen ydet et tilskud på 10.000 kroner.

Den sidste måned har bådelauget været travlt beskæftiget med at slibe, male og lakere alt på båden, således at postbåden og den karakteristiske lyd af en glødehovedmotor igen kan ses og høres på sundet. Postbåden sejler hele den kommende sæson med medlemmer af bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venner”.

Det er elleve år siden driften af postbåden blev overdraget til bevaringsforeningen, der i dag har 200 medlemmer. Foreningen holder generalforsamling den 28. april i Marinestuen.

På billedet ses bådelaugets 15 medlemmer, der igen i år ser frem til at medvirke til at skabe en god stemning både i havnen og langs sundets kyst.

Venlig hilsen

Postbåden Hjortøs Bådelaug

Kjeld Søberg

Pris til Postbåden Hjortø`s bådelaug.

Prisen overrækkes til Laugets formand Kjeld Søberg

Postbådens HJORTØs bådelaug har modtaget prisen “Sammen kan vi mere” på 15.000 kr.  Prisen blev overrakt torsdag den 17. marts 2016 på Andelskassens aktionærmøde i GOG Arena under overværelse af 450 aktionærer.

Postbåden Hjortøs Bådelaug blev indstillet til prisen med denne begrundelse:

Bådelauget består af 16 aktive seniorer med en gennemsnitsalder på 75 år. Bådelauget har siden 2005 påtaget sig opgaven med at holde den gamle Hjortø postbåd i original og sejlklar stand. De 16 seniorer bruger hvert forår hundredevis af timer med at skrabe, male og lakerere. I sejlsæsonen sejler bådelauget med bevaringsforeningens små 200 medlemmer, både ud til småøerne i Det sydfynske Øhav og i Svendborgs nærområde. Ud over selve sejladsen er postbåden og dens bådelaug en vigtig kulturformidler i Det sydfynske Øhav. Bådelaugsmedlemmernes alder og det faktum, at mange at medlemmerne har sejlet i Det sydfynske Øhav gør, at mange af medlemmerne husker den tid, hvor postbåden Hjortø lagde til på siden af Ærø-færgen i Højesteneløbet og har oplevet livet på småøerne. Denne kulturhistorie er medlemmerne gode til at formidle videre til kommende generationer.

Fakta om postbåden

Postbåden ”Hjortø” blev bygget hos H. Henningsen i Rantzausminde i 1954 til postfører Jørgen Greve Rasmussen på Hjortø.
Fra 1954 til 1969 sejlede postbåden ud fra Hjortø og lagde til på siden af Ærø-damperen, hvor post, passagerer, købmandsvarer, mælkejunger, levende dyr m.m. blev udvekslet.
Fra 1969 til 1976 sejlede postbåden til Vornæs. Båden blev taget ud af drift i 1976 og fungerede herefter som privat fartøj for Greve Rasmussen.
I 2004 døde Greve Rasmussen og boet testamenterede båden til Svendborg Museum, der overlod driften til en bevaringsforening, Postbåden Hjortøs Venner, der i dag har ca. 200 medlemmer.

Af foreningens midte valgtes et bådelaug, der i dag består af 16 aktive seniorer, hvor gennemsnitsalderen er tæt på 75 år. Bådelaugets opgave er at formidle bådens historie, sejle, vedligeholde og skaffe midler til postbådens drift.
Postbåden sejler hvert år ture på sundet eller ud til øerne med foreningens medlemmer. Virksomheder bruger ofte postbåden til repræsentative sejladser/transport til Troense, Valdemars Slot, Christiansminde eller Stella Maris.

Se filmen om Hundested motoren i Hjortø

MINOLTA DIGITAL CAMERADen gamle glødehovedmotor i Postbåden Hjortø går som smurt.

Læs artiklen i Fyns Amts Avis om Hjortøs Hundested glødehovedmotor

Fredag 12. Juni 2015 havde Styrmand Søren Stidsholt Nielsen, redaktør på Søsiden – Fyns Amts Avis, en artikel om Postbåden Hjortø. Formanden for bådelauget Kjeld Søberg og Motormand Asger Hansen fortalte om Postbåden.

Du kan læse et udsnit af artiklen i linket herover med den interessante beskrivelse af, hvordan man opstarter en glødehovedmotor.
Som kirsebærret på toppen kan du også se og høre den herlige motorlyd i filmklippet her, hvor Asger Hansen viser og fortæller om opstartsproceduren af den mere end 40 år gamle motor.

Se filmen her

Nyt billede (1)

Postbåden Hjortøs motormand, Asger Hansen, fortæller om bådens glødehovedmotor.
(Foto fra Fyns Amts Avis artikel, Søren Stidsholt Nielsen)

Flot anerkendelse til Postbåden Hjortøs bådelaug

2014 Klargøring 26

Velux Fonden donerer 40.000 kr. til en nødvendig reparation af postbåden.

”Bevillingen er givet i anerkendelse af ældres aktive indsats for at holde båden i drift”. Det var den glædelige nyhed fra Velux Fonden kort før jul.

Råd og tæring i fundamentet til styrehuset krævede en reparation på Ring-Andersens Værft. En reparation til små 50.000 kr., som bådelauget ikke selv rådede over. En henvendelse til Velux Fonden resulterede i en bevilling på 40.000 kr. til at sikre fortsat sikker sejlads i Det Sydfynske Øhav med bevaringsforeningens 200 medlemmer.

Postbåden drives af et bådelaug på 16 mænd mellem 67 og 82 år. Lauget har ansvaret for vedligeholdelse af båden og sejlads med medlemmerne af Postbåden Hjortøs Venner, en bevaringsforening, der nu har eksisteret i 10 år, og som hvert år sejler mange ture til øerne i Det Sydfynske Øhav.

Lige nu er postbåden på værft. Når termometeret om et par måneder viser tålelige temperaturer går bådelauget i gang med skrabejern, sandpapir, lak og maling, således at postbåden er klar til søsætning til 1. maj.

Allerede nu har flere familier reserveret sejlture til den kommende sæson. Har du/I lyst til en tur til Skarø, Drejø eller Hjortø eller måske bare en tur med madkurven på sundet, så se mere på www.postbådenhjortø.dk

Med venlig hilsen

Postbåden Hjortøs Bådelaug

Kjeld Søberg

 

Postbåden Hjortø har 60 års jubilæum

Hjortø i Åbyskov.

Den lille postbåd Hjortø ejes af Svendborg Museum. Vedligeholdelsen og driften er lagt i hænderne på et bådelaug, som også gerne sejler ture med bevaringsforeningens 200 medlemmer.

I oktober i år er det 60 år siden at postbåden Hjortø blev indsat på ruten mellem Hjortø og Ærø-færgerne, og meget symbolsk blev det også Hjortø, der sejlede den sidste mand og flaget fra Ærøsund, inden den blev sænket i søndags.
Fredag aften markeres 60-årsdagen i Troense og lørdag sejler den med i Æbleræset til Svendborg.